Seminář metodologie tanečního výzkumu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SMV2 Z 6 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům přehled o metodologických východiscích používaných v současné taneční vědě, seznámit je s aktuálními badatelskými tématy a tak prohloubit jejich teoretické zázemí pro samostatnou badatelskou činnost v oboru např. v rámci tvorby bakalářské práce.

Forma studia

diskuse, analýza textů, seminární úkoly

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování Prosemináře taneční vědy a Semináře historické taneční vědy, přehled o taneční historii a základech systematické taneční vědy. Předmět navazuje na Seminář metodologie tanečního výzkumu 1.

Obsah kurzu

Ve druhém semestru se aktivity v rámci Semináře metodologie taneční vědy soustřeďují na otázky spojené s koncipováním a zpracováním vlastních vědeckých textů studentů (jejich bakalářských prací). Týkají se zejména pravidel pro koncepci a úpravu vědeckého textu, jako je citování, odkazy na literaturu a prameny, poznámkový aparát, přílohy a jejich koncepce, grafická koncepce textu atd. Dále se v semináři v obecnější rovině studenti zabývají metodologickými otázkami, na které při vlastní práci narážejí a to určuje volbu konkrétních témat a textů, na kterých je problematika demonstrována. V průběhu semináře se studenti podle možností zapojují do výzkumných aktivit Ústavu taneční vědy, případně se účastní odborných kolokvií a seminářů, je-li to možné, i s vlastními příspěvky.

Doporučená nebo povinná literatura

Fraleigh, Sondra Horton; Hanstein, Penelope: Researching dance, evolving modes of inquiry, 1999.

Carter, Alexandra: The Routledge dance studies reader, London 1998.

Geertz, Clifford: Interpretace kultur, Praha 1998.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na seminářích

plnění seminárních úkolů

četba textů

Během semestru se vyžaduje aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, četbu textů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: plnění seminárních úkolů, četba textů, samostatná práce s informačními zdroji

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů