Seminář taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STV1 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Helena KAZÁROVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Semináře taneční vědy jsou zaměřeny na doplnění a rozšíření znalostí i schopností studentů v magisterském studiu. Jejich smyslem je prohlubovat orientaci studentů v oborové problematice a současném stavu choreologického výzkumu, jeho tématech a postupech, rozvíjet jejich schopnosti samostatné badatelské práce, práce se zdroji, orientaci v metodologických otázkách a teoretických východiscích, přístupech ke studovaným problémům, v analýze a interpretaci shromážděných faktů, formulování stanovisek a argumentace.

Podstatnou součást práce studentů v semináři tvoří samostudium odborné literatury a její reflexe, aplikace konceptů, metodologických nástrojů a problémových otázek z nich na vybrané jevy taneční kultury. Smyslem semináře je naučit se metody nejen využívat, ale i propojovat s teoretickými východisky, a směřovat k vytvoření vlastního textu a publikačním nebo veřejným výstupům.

V rámci semináře se realizuje odborná praxe při účasti na odborných seminářích, konferencích apod.

Tematické okruhy:

Témata reflektují současný stav taneční vědy, zařazení konkrétního tématu do jednotlivých semestrů se váže na zaměření studentů v navazujícím magisterském studiu (diplomová práce), aktuálnost určitých témat, vývoj v oboru. V zásadě jsou rozdělena do tří hlavních okruhů:

Výsledky učení

Studenti si prohloubí dosud nabyté znalosti, porozumí lépe teoretickým konceptům, metodám a způsobu jejich uplatnění na konkrétní materiál a aplikaci ve vlastním výzkumu a výstupu. Rozvíjí individuální dovednosti, kritické myšlení, formulování závěrů, argumentaci. Učí se samostatné badatelské činnosti a odborné vědecké práci, při níž aplikují souhrn nabytých vědomostí, teoretických východisek i metod do výstupů vlastního výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press, c1994. 164 s. ISBN 0-472-06521-1.

BAUDRILLARD, Jean. The consumer society: myths and structures. Rev. edition. Thousand Oaks, CA: Sage, 2016. ISBN 9781473982383.

BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Vydání druhé. Přeložil Helena ŠOLCOVÁ. Praha: Academia, 2017. XXI. století. ISBN 978-80-200-2740-5.

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. Palgrave Macmillan: New York 2004.

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina, Daniela STAVĚLOVÁ, Jiří TRAXLER a Zdeněk VEJVODA. Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87112-33-5.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9.

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust 2012.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-89-3.

SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. V Praze: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela a Theresa BUCKLAND, ed. Folklore revival movements in Europe post 1950: shifting contexts and perspectives. Přeložil David MRAČEK. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-80-88081-22-7.

The Pina Bausch sourcebook : The making of Tanztheater. 1. vyd. London: Routledge, c2013. xiii, 341 s. :. ISBN 978-0-415-61802-1

VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

ZAHRÁDKA, Pavel. Heteronomie estetické hodnoty: sociologická kritika filozofické estetiky. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-490-4.

Odborné časopisy Živá hudba, Národopisná revue, Český lid, Divadelní revue, Hudební věda aj.; Dance Research, Dance Chronicle, Dance Perspectives

Sborníky sympozií Study Group on Ethnochoreology ICTM, Yearbook for Traditional Music (ICTM), sborníky European Association for Dancec History.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za splnění seminárních úkolů (průběžně zadávané úkoly týkající se studia literatury, práce na zadaném seminárním úkolu), aktivní účast v diskusi

Účast ve výuce min. 75 %

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů