Seminář taneční vědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107STV2 zápočet 3 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Semináře taneční vědy jsou zaměřeny na doplnění a rozšíření znalostí i schopností studentů v magisterském studiu. Jejich smyslem je prohlubovat orientaci studentů v oborové problematice a současném stavu choreologického výzkumu, jeho tématech a postupech, rozvíjet jejich schopnosti samostatné badatelské práce, práce se zdroji, orientaci v metodologických otázkách a teoretických východiscích, přístupech ke studovaným problémům, v analýze a interpretaci shromážděných faktů, formulování stanovisek a argumentace.

Podstatnou součást práce studentů v semináři tvoří samostudium odborné literatury a její reflexe, aplikace konceptů, metodologických nástrojů a problémových otázek z nich na vybrané jevy taneční kultury. Smyslem semináře je naučit se metody nejen využívat, ale i propojovat s teoretickými východisky, a směřovat k vytvoření vlastního textu a publikačním nebo veřejným výstupům.

V rámci semináře se realizuje odborná praxe při účasti na odborných seminářích, konferencích apod.

Tematické okruhy:

Témata reflektují současný stav taneční vědy, zařazení konkrétního tématu do jednotlivých semestrů se váže na zaměření studentů v navazujícím magisterském studiu (diplomová práce), aktuálnost určitých témat, vývoj v oboru. V zásadě jsou rozdělena do tří hlavních okruhů:

Výsledky učení

Studenti si prohloubí dosud nabyté znalosti, porozumí lépe teoretickým konceptům, metodám a způsobu jejich uplatnění na konkrétní materiál a aplikaci ve vlastním výzkumu a výstupu. Rozvíjí individuální dovednosti, kritické myšlení, formulování závěrů, argumentaci. Učí se samostatné badatelské činnosti a odborné vědecké práci, při níž aplikují souhrn nabytých vědomostí, teoretických východisek i metod do výstupů vlastního výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BAUDRILLARD, Jean. Simulacra and simulation. Ann Arbor: University of Michigan Press, c1994. 164 s. ISBN 0-472-06521-1.

BAUDRILLARD, Jean. The consumer society: myths and structures. Rev. edition. Thousand Oaks, CA: Sage, 2016. ISBN 9781473982383.

BAUMAN, Zygmunt. Tekuté časy: život ve věku nejistoty. Vydání druhé. Přeložil Helena ŠOLCOVÁ. Praha: Academia, 2017. XXI. století. ISBN 978-80-200-2740-5.

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. Palgrave Macmillan: New York 2004.

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina, Daniela STAVĚLOVÁ, Jiří TRAXLER a Zdeněk VEJVODA. Prostředí tance: hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87112-33-5.

ECO, Umberto. Meze interpretace. Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0740-9.

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust 2012.

GEERTZ, Clifford. Interpretace kultur: vybrané eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. Studie (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-85850-89-3.

SOUKUP, Martin. Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii. V Praze: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2567-6.

STAVĚLOVÁ, Daniela a Theresa BUCKLAND, ed. Folklore revival movements in Europe post 1950: shifting contexts and perspectives. Přeložil David MRAČEK. Prague: Institute of Ethnology of the Czech Academy of Sciences, 2018. ISBN 978-80-88081-22-7.

The Pina Bausch sourcebook : The making of Tanztheater. 1. vyd. London: Routledge, c2013. xiii, 341 s. :. ISBN 978-0-415-61802-1

VANĚK, Miroslav a Pavel MÜCKE. Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. 2., přepracované a doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. Orální historie a soudobé dějiny. ISBN 978-80-246-2931-5.

ZAHRÁDKA, Pavel. Heteronomie estetické hodnoty: sociologická kritika filozofické estetiky. Brno: Host, 2015. ISBN 978-80-7491-490-4.

Odborné časopisy Živá hudba, Národopisná revue, Český lid, Divadelní revue, Hudební věda aj.; Dance Research, Dance Chronicle, Dance Perspectives

Sborníky sympozií Study Group on Ethnochoreology ICTM, Yearbook for Traditional Music (ICTM), sborníky European Association for Dancec History.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet za splnění seminárních úkolů (průběžně zadávané úkoly týkající se studia literatury, práce na zadaném seminárním úkolu), aktivní účast v diskusi

Účast ve výuce min. 75 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů