Taneční praxe MST 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPMT1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Taneční praxe MST 1 vede k osvojení si praktických dovedností, týkajících se kreativních a improvizačních postupů při hledání pohybového materiálu pro výukové vazby, taneční představení s ohledem na pohybovou – taneční úroveň studentů. Zároveň rozvíjí tvůrčí potenciál studentů nezbytný pro jejich vlastní pedagogickou praxi. Předmět Taneční praxe může probíhat i blokově, formou intenzivních workshopů v daném semestru.

Cílem je naučit studenta hledat a odkrývat inspiraci ve vnějším i vnitřním světě, invenčně pracovat s jednotlivými složkami pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika nebo s tématy (např. pohybový princip etc.) a formovat je v tanečních kompozicích. Student dokáže vytvářet pohybové motivy a rozvíjet je do kratších choreografických celků.

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe MST je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru určitého souboru, kontaktní improvizace, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

Tematické okruhy:

Praktická témata

•Témata k improvizaci, způsob jejich uchopení

•Improvizace jako prostředek výuky, způsob tvorby.

•Vztah vnitřního a vnějšího prostoru. Kinesféra.

Teoretická témata

•Improvizace v současném tanci: druh lekce (stavba lekce, témata), typ představení.

•Prostor u R. Laban a W. Forsytha.

•Různé možnosti a zvyklosti ve využívání vnějšího prostoru v tanečních hodinách.

Výsledky učení

Student získá praktickou zkušenost s tvorbou kratších pohybových celků a kreativním způsobem pracuje s jednotlivými elementy pohybu – tělo, čas, prostor, dynamika. Porozumí zákonitostem taneční kompozice. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v moderním a současném tanci na základě i zhlédnutých ukázek z choreografií předních světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

ONDROVÁ, Tereza. Využití kontaktní improvizace. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

Doporučená literatura a články:

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Praha: H & H, 1994. 339 s. ISBN 80-85787-52-0.

SERREBRENIKOV, Nicolai. The art of pas de deux. Transl. by Joan Lawson, London: Dance Books 1978, ISBN 0-903102-46-3.

http://www.ubu.com/dance/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní (metodicko-didaktický výklad) i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, která může mít formu ukázky vlastního praktického cvičení nebo prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby).

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucích). Četba povinné a doporučené literatury.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů