Taneční praxe MST 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPMT2 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Taneční praxe MST 2 vede k osvojení si praktických dovedností a k získání odborných teoretických znalostí a informací, týkajících se metodických postupů při výuce kontaktní improvizace s ohledem na pohybovou – taneční úroveň studentů. Může mít podobu sóla, duetu nebo skupinového tance. Tento předmět může probíhat blokově formou intenzivních workshopů v daném semestru.

Cílem je naučit se pracovat se společným těžištěm dvou těl, s principem protiváhy v duetu, tlaku a tahu. V rámci duetu nebo skupinového tance se student učí kreativním způsobem vést nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních. Učí se citlivému naslouchání partnera při akci i reakci, uvědomování si společného prostoru a otevřenosti smyslů - perifernímu vnímání.

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe MST je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru určitého souboru, kontaktní improvizace, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

Tematické okruhy:

Praktická témata

•Centrum těla a společné těžiště dvou těl

•Rovnováha – nerovnováha – protiváha (susspension, kumulace a proměna potenciální energie v kinetickou)

•Práce s váhou (základní principy technice José Limona, pády ve východních bojových uměních – aikido, tai-chi)

•Tlak a tah

Teoretická témata

•Vliv postmoderny na vznik kontaktní improvizace.

•Hlavní znaky kontaktní improvizace, její principy a formy prezentace.

•Pedagogové a jiné zdroje informací.

•Vliv kontaktní improvizace na vznik současného partnerského tance.

Výsledky učení

Student získá praktickou zkušenost, porozumí zákonitostem a postupům v práci s partnerem nebo ve skupině v rámci kontaktní improvizace. Má základní povědomost o vzniku a vývoji a významu kontaktní improvizace v oblastí tanečního umění a jeho vlivu na vznik současného partnerský tanec.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

ONDROVÁ, Tereza. Využití kontaktní improvizace. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

Doporučená literatura a články:

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Praha: H & H, 1994. 339 s. ISBN 80-85787-52-0.

SERREBRENIKOV, Nicolai. The art of pas de deux. Transl. by Joan Lawson, London: Dance Books 1978, ISBN 0-903102-46-3.

http://www.ubu.com/dance/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní (metodicko-didaktický výklad) i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, která může mít formu ukázky vlastního praktického cvičení nebo prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby).

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů