Taneční praxe MST 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPMT3 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Taneční praxe MST 3 vede k osvojení si praktických dovedností a k získání odborných teoretických znalostí a informací, týkajících se metodických postupů při výuce fragmentu z choreografie moderního nebo současného tance s ohledem na pohybovou – taneční úroveň studentů. Může mít podobu sóla, duetu nebo skupinového tance. Probíhá blokově formou intenzivních workshopů v daném semestru.

Cílem je naučit se uchopit esenci studovaného choreografického fragmentu, pochopit rukopis autora. Důraz je kladen také na znalost obsahu a kontextu. V rámci duetu nebo skupinového tance se student učí kreativním způsobem vést nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních. Zdůrazňuje se preciznost a detail v technice. Učí se citlivému naslouchání partnera při akci i reakci, uvědomování si společného prostoru a otevřenosti smyslů - perifernímu vnímání.

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe MST je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru určitého souboru, kontaktní improvizace, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

Tematické okruhy:

Praktická témata

•Přípravná cvičení akcentující práci HK a DK, práce na zemi (up side down)

Rozvoj periferního vidění

•Imaginární osa rotací a zdvihů

•Dráha pohybu

Teoretická témata

•Automatismus a autenticita pohybového dialogu

•Umělecké partnerství a genderová otázka choreografů moderního a současného tance (Denis/Shawn, Graham/Horst, Graham/Hawkins, Cunningham/Cage,

•Dueta a jejich základní charakteristické rysy (v klasickém tanci, v moderním tanci, v demokratickém duetu kontaktní improvizace, v současném tanci)

Výsledky učení

Student získá praktickou zkušenost, porozumí zákonitostem a postupům v práci s partnerem nebo ve skupině. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v moderním a současném tanci na základě i zhlédnutých ukázek z choreografií předních světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ONDROVÁ, Tereza. Využití kontaktní improvizace. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

Doporučená literatura a články:

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Praha: H & H, 1994. 339 s. ISBN 80-85787-52-0.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

SERREBRENIKOV, Nicolai. The art of pas de deux. Transl. by Joan Lawson, London: Dance Books 1978, ISBN 0-903102-46-3.

http://www.ubu.com/dance/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní (metodicko-didaktický výklad) i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, která může mít formu ukázky vlastního praktického cvičení nebo prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby) či vybraného choreografického fragmentu.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů