Taneční praxe MST 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TPMT4 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Taneční praxe MST 4 vede k osvojení si praktických dovedností a k získání odborných teoretických znalostí a informací, týkajících se metodických postupů při výuce fragmentu z choreografie moderního nebo současného tance s ohledem na pohybovou – taneční úroveň studentů. Může mít podobu sóla, duetu nebo skupinového tance. Probíhá blokově formou intenzivních workshopů v daném semestru.

Cílem je naučit se uchopit esenci studovaného choreografického fragmentu, pochopit rukopis autora. Důraz je kladen také na znalost obsahu a kontextu. V rámci duetu nebo skupinového tance se student učí kreativním způsobem vést nonverbální dialog mezi dvěma a více těly (tzn. opouštět pohybové stereotypy) při vědomém respektování biomechanických zákonitostí lidského těla a logického využívání zákonitostí fyzikálních. Zdůrazňuje se preciznost a detail v technice. Učí se citlivému naslouchání partnera při akci i reakci, uvědomování si společného prostoru a otevřenosti smyslů - perifernímu vnímání.

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe MST je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru určitého souboru, kontaktní improvizace, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

Tematické okruhy:

Praktická témata

•Společný tempo-rytmus partnerů

•Úchop, opěrné body

•Páka

Teoretická témata

•Estetika a tvorba moderních a současných choreografů v repertoáru velkých baletních těles, např. Jiří Kylián, Christopher Bruce, Mats Ek, Sasha Waltz, Anna Teresa de Keersmaeker, Crystal Pite, Ohad Naharin, William Forsythe, Akram Khan, Mauro Bigonzetti, Hofesh Schechter, Sidi Larbi Cherkaoui etc.)

Výsledky učení

Student získá praktickou zkušenost, porozumí zákonitostem a postupům v práci s partnerem nebo ve skupině. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v moderním a současném tanci na základě i zhlédnutých ukázek z choreografií předních světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

FISCHER-LICHTE, Erika, ROSELT, Jens. Přitažlivost okamžiku – představení, performace, performativ a performativnost jako teatrologické pojmy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005b. 147-154 s. ISBN 80-7008-189-9.

FISCHER-LICHTE, Erika. Ztělesnění/Embodiment: k proměně jedné staré teatrologické kategorie v novou kategorii kulturní vědy. In Souřadnice a kontexty divadla. Antologie současné německé divadelní teorie. 1. vyd. Praha: Divadelní ústav, 2005a. 135-139 s. ISBN 80-7008-189-9.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: herecká pohybová výchova. 5. doplněné vydání. V Praze: Akademie múzických umění, 2015. 282 stran. ISBN 978-80-7331-343-2.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ČERNÁ, Eva. Kontaktní improvizace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1996.

LAMEŠOVÁ, Andrea. Tanec s partnerem v současném tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ONDRAŠÍKOVÁ, Věra. Taneční duet v současném tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ONDROVÁ, Tereza. Využití kontaktní improvizace. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

OPAVSKÁ, Andrea. Duet jako dialog dvou těl. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

Doporučená literatura a články:

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. 1. vyd. Praha: H & H, 1994. 339 s. ISBN 80-85787-52-0.

NOVACK, Cynthia J. Sharing the dance: contact improvisation and American culture. Madison, WI: University of Wisconsin Press, 1990. ISBN 9780299124403.

SERREBRENIKOV, Nicolai. The art of pas de deux. Transl. by Joan Lawson, London: Dance Books 1978, ISBN 0-903102-46-3.

http://www.ubu.com/dance/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní (metodicko-didaktický výklad) i praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, která může mít formu ukázky vlastního praktického cvičení nebo prezentace tanečně-pohybové fráze (vzniklé jako výsledek vlastní kreativní tvorby) či vybraného choreografického fragmentu.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů