Úvod do choreografie 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UCH1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Choreografická teoreticko praktická cvičení na téma :

Pohyb a prostor, prostorové body 1 - 8 : Vertikála, horizontála, diagonála, kruh, elipsa, osmička, vlastní prostorové dráhy a prostorové vztahy ( cítění středu jeviště, ke stropu, k podlaze, k dálce, k výšce, k hlubině, atd). Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 12 prostorových bodů a 6 charakteristik prostoru.

Pohyb a tvar: Pohyb rovný, oblý, lomený, vedený, švihový, staccatový, legatový, pády těla, vymrštění, chvění, trhavý roztěkaný nekoordinovaný pohyb,atd. Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 8 charakteristik tvaru pohybu.

Pohyb a rytmus : Accelerando a ritardando. Rytmy : dvoudobý, třídobý, čtyřdobý, pětidobý, šestidobý, sedmidobý, osmidobý, devítidobý. Různé i nepravidelné akcentování rytmu. Rytmické mateníky, např.furiant. Pauza, synkopa, polyrytmie. Připravit pohybovou etudu na téma rytmus.

Pohyb a dynamika: Dynamické stupně : Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo. Crescendo a decrescendo. Dynamika umocňuje výraz pohybu, napomáhá vyjádřit pravdivý výraz vycházející ze života. Připravit pohybovou etudu na téma dynamika.

Volba krokového materiálu ve vztahu k hudbě, praktické choreografická inspirace na hudbu různé provenience.

Logika a přirozenost pohybu: pohyby vratné a nevratné, logické pokračování pohybu.

Práce s interpretem: přístup, vzájemná inspirace, motivace, získávání autority, organizace zkoušek, atd.

Práce s notovým materiálem: čtení partitury ukázky živé hudby. Student vyhledá skladbu téma s variacemi, pro zkoušku před kolegiem děkana v druhém semestru.Semestrální práce povinná : abstraktní choreografii respektující vztahy pohybu k prostoru, tvaru, rytmu a dynamice.

Výsledky učení

Rozvoj choreografického talentu studenta. Choreografická teoreticko - praktická cvičení na téma : Pohyb a prostor, Pohyb a tvar, Pohyb a rytmus, Pohyb a dynamika. Práce s notovým materiálem.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné školy obdobného významu. Musí mít praxi aktivního tanečníka v profesionálním baletním ansámblu, nebo tanečním souboru. Přijímací komise posoudila jeho choreografický talent, muzikálnost, imaginaci a možnosti rozvoje jeho schopností.

Literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964

Mlíkovská, Jiřina :Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické výklady a etudy, Praha 1995

Noverre, J.G. :Listy o tanci a baletech, Praha 1945

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959

Kröschlová, Jarmila :Výrazový tanec, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

vytvoření choreografické studie

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů