Úvod do choreografie 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107UCH1 zápočet 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan KODET

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozvoj choreografického talentu studenta. Choreografická teoreticko - praktická cvičení na téma : Pohyb a prostor, Pohyb a tvar, Pohyb a rytmus, Pohyb a dynamika. Práce s notovým materiálem.

Forma studia

Předmět poskytuje teoretický a praktický úvod do problematiky choreografického řemesla (volba pohybového slovníku, vztah tance a hudby, prostorové vztahy, práce s interpretem.) Zvláštní část tvoří úvod do problematiky práce s hudbou na příkladu konkrétní hudební formy. Teoretické poznatky jsou aplikovány při přípravě samostatné choreografické práce na zvolenou hudbu.

Předpoklady a další požadavky

Uchazeč o studium choreografie musí být absolventem Taneční konzervatoře, nebo jiné odborné školy obdobného významu. Musí mít praxi aktivního tanečníka v profesionálním baletním ansámblu, nebo tanečním souboru. Přijímací komise posoudila jeho choreografický talent, muzikálnost, imaginaci a možnosti rozvoje jeho schopností.

Obsah kurzu

Choreografická teoreticko praktická cvičení na téma :

Pohyb a prostor, prostorové body 1 - 8 : Vertikála, horizontála, diagonála, kruh, elipsa, osmička, vlastní prostorové dráhy a prostorové vztahy ( cítění středu jeviště, ke stropu, k podlaze, k dálce, k výšce, k hlubině, atd). Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 12 prostorových bodů a 6 charakteristik prostoru.

Pohyb a tvar: Pohyb rovný, oblý, lomený, vedený, švihový, staccatový, legatový, pády těla, vymrštění, chvění, trhavý roztěkaný nekoordinovaný pohyb,atd. Připravit pohybovou etudu : Náhodně vylosovat 8 charakteristik tvaru pohybu.

Pohyb a rytmus : Accelerando a ritardando. Rytmy : dvoudobý, třídobý, čtyřdobý, pětidobý, šestidobý, sedmidobý, osmidobý, devítidobý. Různé i nepravidelné akcentování rytmu. Rytmické mateníky, např.furiant. Pauza, synkopa, polyrytmie. Připravit pohybovou etudu na téma rytmus.

Pohyb a dynamika: Dynamické stupně : Pianissimo, Piano, Mezzoforte, Forte, Fortissimo. Crescendo a decrescendo. Dynamika umocňuje výraz pohybu, napomáhá vyjádřit pravdivý výraz vycházející ze života. Připravit pohybovou etudu na téma dynamika.

Volba krokového materiálu ve vztahu k hudbě, praktické choreografická inspirace na hudbu různé provenience.

Logika a přirozenost pohybu: pohyby vratné a nevratné, logické pokračování pohybu.

Práce s interpretem: přístup, vzájemná inspirace, motivace, získávání autority, organizace zkoušek, atd.

Práce s notovým materiálem: čtení partitury ukázky živé hudby. Student vyhledá skladbu téma s variacemi, pro zkoušku před kolegiem děkana v druhém semestru.Semestrální práce povinná : abstraktní choreografii respektující vztahy pohybu k prostoru, tvaru, rytmu a dynamice.

Doporučená nebo povinná literatura

Ellfeldt, Lois: A Primer for Choreographers, Waveland Press 1998

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické etudy, Praha 1964

Mlíkovská, Jiřina :Vybrané kapitoly z choreografie, Praha 1990

Mlíkovská, Jiřina : Choreografické výklady a etudy, Praha 1995

Noverre, J.G. :Listy o tanci a baletech, Praha 1945

Humphrey, Doris: The art of making dances, New York 1959

Kröschlová, Jarmila :Výrazový tanec, Praha 1964

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na seminářích a cvičeních

vytvoření choreografické studie

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů