Základy choreografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ZCHO2 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Výuka předmětu se zaměřuje především na prohloubení a rozvíjení dovedností získaných v předchozím ročníku. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých jevištních složek, potřebných pro vytvoření choreografie pro jeviště zejména práce s pohybovým materiálem, interprety, dramaturgická výstavba, práce s hudbou a zaměření se na výtvarné zasazení - práci s rekvizitou, objektem a scénografií.

Předmět se doplňuje s látkou probranou v předmětu Choreografický seminář.

Cílem studia je pochopení a praktické použití kompozičních zákonitostí tance, procesu tvorby od počátečního nápadu, přes záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu. Hledání a rozvíjení osobitého choreografického jazyka.

Součástí předmětu jsou návštěvy představení repertoárových i projektových představení i možnost účastnit se zkoušek, zhlédnutí a rozbor doporučených videozáznamů choreografií vztahujících se k probíranému tématu. Doporučenou složkou je také návštěva výstav a výtvarně zaměřených akcí.

Tematické okruhy

-co je dějová choreografie

-dramaturgická příprava

-tvorba libreta

-inspirace výtvarným dílem

-funkce a využití scénografie v choreografii

Výsledky učení

Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu vlastních choreografických celků, dle zadaných témat. Rozvíjejí vlastní osobitý choreografický slovník a myšlení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BRANDSTETTER, Gabriele, Kerstin EVERT, Nicole HAITZINGER, Christina THURNER a Birgit WIENS. Tanec, prostor a světlo: antologie současné německojazyčné taneční vědy. Přeložil Petr PYTLÍK, přeložil Markéta POLOCHOVÁ. V Brně: Janáčkova akademie múzických umění, 2017. ISBN 978-80-7460-125-5.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

ČECH, Viktor. Choreografický moment v současném umění. V Ústí nad Labem: Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, 2018. ISBN 978-80-7561-147-5.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Choreografické etudy. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1964. 66 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Vybrané kapitoly o choreografii. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 63 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. O choreografii: výklady a etudy. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 48 s. ISBN 80-7068-086-5.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

TUFNELL, Miranda. Body, space, image : notes towards improvisation and performance. Hampshire: Dance books, 1993. 206 s. ISBN 1-85273-041-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vytvoří dějovou choreografii, inspirovanou výtvarným dílem. Délka choreografie je do10 -15 min, obsazení si určí sám. Zaznamená také postup své práce od výběru tématu, hudby a práce s interprety a připraví si světelný scénář, návrh kostýmů a případně scénografie. Choreografii prezentuje na jevišti. Součástí zkoušky bude její obhajoba, diskuze a ústní reflexe zhlédnutých choreografií s přihlédnutím ke specializaci studenta.

Další požadavky: docházka 80 % a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény), dokumentace vlastní tvorby.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů