Dějiny hudby pro jazzové obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108DHJ2 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu Dějiny hudby pro jazzové obory 2 se studenti orientují v pojmech souvisejících s dějinami hudby od počátku romantické éry do 20. století. Poznají představitele a jejich dílo v daném kontextu a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku. Kritické myšlení studenta se nejvíce projeví během referátu, kde se předpokládá hluboký vhled do problematiky.

Forma studia

Přednáška.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Dějiny hudby pro jazzové obory 1

Obsah kurzu

Předmět Dějiny hudby pro jazzové obory 2 seznamuje studenty s evropskými dějinami klasické hudby období romantismu a 20. století. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními hudebními formami i žánry dané doby a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji dějin hudby a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty jako například Rozbor skladeb a další. Tento předmět navazuje na předchozí semestr dějin hudby, který se věnuje hudbě baroka a klasicismu.

Tematické okruhy:

1.Raný romantismus

2.Vrcholný romantismus

3.Novoromantismus

4.Český romantismus (Smetana, Dvořák, Fibich)

5.Pozdní romantismus evropský (Mahler, Strauss, Reger, Pfitzner, Rachmaninov, Skrjabin)

6.Pozdní romantismus český (Foerster, Novák, Suk, Ostrčil)

7.Hudební impresionismus

8.Neofolklorismus, expresionismus, neoklasicismus

9.Evropský hudební vývoj ve 20. století

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ČERNUŠÁK, Gracián a kol. Dějiny evropské hudby. Praha: Panton, 1974.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace. Praha: AMU, 1999. ISBN 80-85883-44-9.

SMOLKA, Jaroslav a kol. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Doporučená literatura:

ABRAHAM, Gerald. Stručné dejiny hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2003. ISBN 80-88884-46-2.

BACHTÍK, Josef. 19. století v hudbě. Praha: Supraphon, 1970.

BEK, Josef. Impresionismus a hudba. Praha: Státní hudební nakl., 1964.

BERKOVEC, Jiří. Josef Suk. Praha: Editio Supraphon, 1962.

ČERNÝ, Miroslav K. Nástin vývoje symfonie od počátku do poloviny 20. století. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2002. ISBN 80-244-0483-4.

EINSTEIN, Alfred. Geschichte der Musik. Leipzig: 1917–18.

HELFERT, Vladimír. Česká moderní hudba. Olomouc: Index, 1936.

JAREŠ, Stanislav a VOLEK, Tomislav. Dějiny české hudby v obrazech. Praha: Supraphon, 1977.

KNEPLER, Georg. Musikgeschichte des 19. Jahrhunderts. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká hudba našeho století. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1961.

SMOLKA, Jaroslav. Česká kantáta a oratorium. Praha: Editio Supraphon, 1970.

VOGEL, Jaroslav. Leoš Janáček. Praha: Academia, 1997. ISBN 80-200-0621-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá ze dvou částí:

1)závěrečný test z probraného učiva – 80% z výsledné známky

2)referát – 20% z výsledné známky

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky. Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů