Dramaturgie autorského divadla 4

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DA4 zápočet 4 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Zvládnutí teoretických znalostí dramaturgie a režie autorské tvorby v nonverbálním divadle.

Orientace v historickém kontextu všech složek autorské tvorby.

Posluchači jsou schopni komplexní analýzy jednotlivých žánrů nonverbálního divadla.

Studenti jsou odborně připraveni na profesionální uměleckou činnost v rámci autorské tvorby.

Posluchači jsou schopni zprostředkovat a analyzovat vlastní tvůrčí proces.

Studenti se fundovaně orientují v teorii autorské tvorby a chápou vzájemnou spolupráci všech inscenačních složek.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Seznámení s oblastí dramatické látky a inscenačních principů v činoherním divadle a v žánrech nonverbálního divadla.

Výstavba a čtení fyzické partitury, možnosti využití syntézy vizuální dramaturgie a performativních prvků v činoherním i nonverbálním divadle.

Umět teoreticky zdůvodnit a analyzovat různé přístupy k tvorbě pantomimického představení, klaunských čísel nebo k tvorbě fyzických partitur.

Analýza autorského projektu studenta (absolventské představení).

Specifika dramaturgie a režie v pantomimě, klaunerii a fyzickém divadle.

Poetika režisérského umění Ctibora Turby.

Úloha dramaturga a režiséra v nonverbálním divadle.

Analýza vztahu performera s publikem v žánrech nonverbálního divadla.

Imerzivní a komunitní divadlo. Tvorba v nedivadelním prostoru.

Teoretické přednášky jsou doplněny vizuálním materiálem archivu katedry, který umožňuje posluchačům získat konkrétní příklady a ukázky dramaturgických a režijních postupů v žánrech nonverbálního divadla.

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou v úzkém propojení s praktickou výukou autorské tvorby (Dramaturgie a režie, Herectví s maskou, Individuální tvorba) a v součinnosti s výukou předmětu „Teorie nonverbálního divadla“.

Tematické okruhy:

Zásady inscenační tvorby, specifika dramaturgie a režie v žánrech nonverbálního divadla

Dramaturgicko-režijní rozbor vybraných představení.

Režie v období světové a české avantgardy.

Současní režiséři mimického a pohybového divadla (Ctibor Turba, Petr Boháč, Radim Vizváry, Miřenka Čechová, Rosťa Novák a další).

Ctibor Turba a jeho režijní tvorba.

Divák a interakce performera s publikem.

Imerzivní a komunitní divadlo. Tvorba v nedivadelním prostoru.

Analýza dramaturgicko-režijních postupů v současné pantomimě, fyzickém divadle a novém cirkuse. (ukázky z představení: La Putyka, divadlo Krepsko, Miřenka Čechová, bratři Formani, Ctibor Turba, Boris Hybner, Bolek Polívka, Squadra Sua, Holektiv, Bratři v tricku, divadlo Continuo, Farma v jeskyni a další).

Příprava na státní zkoušku, opakování otázek a diskuze nad hlavními tématy.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze 2009, ISBN 978-80-7331-146-9.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna, 2019. č. 1, r. 23, s. 6-11.

HALAŠ, Adam. Nový mim. Mimické divadlo současnosti. Disertační práce. HAMU Praha.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. ISBN 978-80-86102-98-6.

KRÁTKÁ, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU, 2018. 239 stran. ISBN 978-80-7460-142-2.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Institut umění-Divadelní ústav 2003. ISBN 80-7008-157-0.

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. ISBN 978-80-7331-148-3.

Doporučená literatura:

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. AMU-KANT, 2010. ISBN 978-80-7473-037-3.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT-Karel Kerlický, Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1

LECOQ, Jacques. The moving body. Methuen Drama, 2011. ISBN 978-1408111468.

PETIŠKOVÁ, Ladislava. Hybneriáda aneb červený a černý Boris: sborník příspěvků k sedmdesátým narozeninám profesora Borise Hybnera. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7331-318-0.

POLÍVKA, Boleslav a HÁJEK, Petr. Předběžný portrét. 2. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1989. ISBN 22-015-89.

ŽIŽKA, Tomáš a kolektiv. Site-specific-divadelní projekty. Praha, 2008. ISBN 970-80-8610-244-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (min. 80 % docházky), míra osobního zapojení do diskusí, aktivní rozbor ukázek a pravidelný dialog nad dílčími tématy.

Reflexe semestrální výuky.

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné splnění vědomostního kvízu a reflexe autorského divadelního projektu (většinou se jedná o absolventské představení).

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů