Dramaturgie autorského divadla 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DAD1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavním cílem přednášek je vytvoření komplexního a uceleného obrazu o stavu českého nonverbálního divadla od poloviny 20. století až po současnost.

Detailní analýza současných trendů v nonverbálním divadle a v novém cirkuse.

Reflexe a analýza ukázek z tvorby hlavních představitelů nonverbálního divadla u nás i v zahraničí.

Přehled hlavních českých i zahraničních divadelních souborů, interpretů, center, škol a festivalů mimického umění a nového cirkusu.

Teoretické přednášky jsou doplněny vizuálním materiálem archivu katedry, který umožňuje posluchačům získat konkrétní a sdělný obraz o širokém spektru žánrů nonverbálního divadla.

Na základě ukázek z představení a následném rozboru se posluchač orientuje v inscenačních postupech.

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou v úzkém propojení s praktickou výukou autorské tvorby (Fyzické divadlo, Herectví s maskou, Individuální tvorba) a v součinnosti s výukou předmětu „Teorie nonverbálního divadla“).

Tematické okruhy:

Seznámení se všemi složkami autorské tvorby a představení okruhů přednášek v rámci celého magisterského studia.

Shrnutí základních principů inscenační tvorby s ohledem na žánry nonverbálního divadla.

Česká pantomima, klaunérie a groteska druhé poloviny 20. století.

Současné české a evropské nonverbální divadlo.

Francouzská pantomima a její vliv na rozvoj české pantomimy.

Ladislav Fialka, Ctibor Turba, Boris Hybner, Bolek Polívka: specifika jejich tvorby a vliv na současné nonverbální divadlo.

Branické divadlo pantomimy, Pražská pětka, Mimóza, Divadelní pouť a další alternativní prostory a soubory, které působily v předrevolučním období.

Přehled hlavních českých i zahraničních divadelních souborů, interpretů, center, škol a festivalů mimického umění a nového cirkusu.

Konzultace a reflexe připravovaných námětů absolventských představení.

Analýza specifických dramaturgických postupů v současné pantomimě, fyzickém divadle a novém cirkuse (ukázky z tvorby Ctibora Turby, Borise Hybnera, Bolka Polívky, Miřenky Čechové, Vojty Švejdy, Radima Vizváryho, divadla Krepsko, souboru La Putyka, divadla Farma v jeskyni, divadla Continuo a dalších).

Výsledky učení

Vytvoření komplexního a uceleného obrazu o stavu českého nonverbálního divadla od poloviny 20. století až po současné nonverbální divadlo.

Studenti mají představu o způsobu dramaturgické práce při přípravě divadelní inscenace na teoretické bázi.

Studenti jsou schopni analýzy a syntézy jednotlivých žánrů v rámci jedné divadelní inscenace.

Znalost nejdůležitějších kulturních prostor a divadel současného mimického umění, center, škol a festivalů mimického divadla a nového cirkusu.

Studenti mají představu o tom, co obnáší autorská tvorba a chápou vzájemnou spolupráci inscenačních složek.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

BROCKETT, Oscar Gross. Dějiny divadla. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2008. ISBN 978-80-7106-576-0.

CIHLÁŘ, Ondřej a Hanuš JORDAN. Orbis cirkus, Praha: NAMU, 2006. ISBN 978-80-7331-280-0.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus: s doslovem O atribuci divadlu od Jana Dvořáka. Praha: Pražská scéna, 2006. Panorama českého alternativního divadla. ISBN 8086102556.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie, Akademie múzických umění v Praze 2009, ISBN 978-80-7331-146-9.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna, 2019, č. 1, r. 23, s. 6-11.

HALAŠ, Adam. Nový mim. Mimické divadlo současnosti. Disertační práce. HAMU Praha.

HALAŠ, Adam. Výbojka české pantomimy. Taneční zóna, 2020, č. 3, r. 24, s. 22-25.

ŠVEHLA, Jaroslav. Tisícileté umění pantomimy: (ukázky z dějin pantomimy). Praha: Melantrich, 1989. Estetika divadelní a filmové tvorby. ISBN 80-7023-024-X.

VEBER, Václav. Příběh pantomimy. V Praze: Akademie múzických umění, Hudební fakulta, katedra nonverbálního a komediálního divadla, 2006. ISBN 80-7331-054-6.

Doporučená literatura:

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

JIŘIČKA, Lukáš a KYSELOVÁ, Eva. Oáza neklidu: sonda do nitra nezávislé scény Alfred ve dvoře. Praha: Motus, 2018. ISBN 978-80-270-5238-7.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. ISBN 978-80-86102-98-6.

KRÁTKÁ, Martina. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU, 2018. 239 stran. ISBN 978-80-7460-142-2.

PETIŠKOVÁ, Ladislava. Hybneriáda aneb červený a černý Boris: sborník příspěvků k sedmdesátým narozeninám profesora Borise Hybnera. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2011. 153 s. ISBN 978-80-7331-318-0.

TURBA, Ctibor. Cirkus Alfred. Divadlo Alfred o.s. Praha 2006. ISBN 80-239-8267-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (min. 80 % docházky), míra osobního zapojení do diskusí, aktivní rozbor ukázek a pravidelný dialog nad dílčími tématy.

Reflexe semestrální výuky.

Podmínkou k udělení zápočtu je úspěšné splnění vědomostního kvízu a reflexe autorského divadelního projektu (většinou se jedná o absolventské představení).

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů