Dramaturgie autorského divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DAD2 ZK 3 2PT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti se orientují v základní terminologii v žánrech nonverbálního divadla.

Využití dramatického textu, orientace v současných tématech a jejich zpracování v rámci autorské tvorby.

Posluchači mají přehled o současných tendencí ve scénografii a znají hlavní divadelní prostory, kulturní centra a rezidence.

Znalost historických souvislostí v rámci divadelního prostoru a scénografie v nonverbálním divadle.

Schopnost analýzy významů uspořádání divadelního prostoru.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Hlavním cílem je seznámení s problematikou pojmosloví a terminologií v oblasti nonverbálního divadla.

Znalost historických souvislostí jednotlivých složek autorské tvorby (libreto, dramatický text, divadelní prostor a scénografie).

Hledání a objevování inspiračních zdrojů, orientace v současných tématech a jejich zpracování v rámci autorské tvorby.

Využití dramatického textu v rámci autorské tvorby v žánrech nonverbálního divadla.

Orientace a znalost divadelních prostor a scénografie v historických souvislostech – od antiky, středověké divadlo, renesanci, Alžbětinské divadlo, přes období klasické pantomimy až po rozvoj divadelní architektury a scénografie v dobách první a druhé divadelní reformy.

Přehled hlavních současných divadelních prostor, center a rezidencí u nás.

Seznámení s tvorbou v nedivadelních prostorách - SITE-SPECIFIC divadelní projekty.

Studenti se orientují v současných trendech scénografických disciplín. Jsou seznámeni s tvorbou a experimenty na poli světelného designu u nás. (Josef Svoboda, Laterna Magika).

Znalost současných tendencí ve scénografii v žánrech nonverbálního divadla.

Studenti jsou schopni rozboru vizuálního záměru autorského projektu.

Teoretické přednášky jsou doplněny vizuálním materiálem archivu katedry, který umožňuje posluchačům získat konkrétní příklady a ukázky divadelních prostor a scénografických postupů v žánrech nonverbálního divadla.

Výuka probíhá formou přednášek, které jsou v úzkém propojení s praktickou výukou autorské tvorby (Fyzické divadlo, Herectví s maskou, Individuální tvorba) a v součinnosti s výukou předmětu „Teorie nonverbálního divadla“.

Tematické okruhy:

Problematika pojmosloví, definic a terminologie v oblasti nonverbálního divadla.

Hledání a objevování inspiračních zdrojů, orientace v současných tématech a jejich zpracování v rámci autorské tvorby.

Práce s libretem. Dramatický text v žánrech nonverbálního divadla. Zákonitosti a specifika libreta v nonverbálním divadle.

Divadelní prostor a scénografie v historických souvislostech – ANTIKA, středověké divadlo, renesance a Alžbětinské divadlo.

Prostor v období klasické pantomimy - J.G. Deburau – divadlo Funambules.

Rozvoj divadelní architektury a scénografie v dobách první a druhé divadelní reformy.

Přehled hlavních současných divadelních prostor, center a rezidencí u nás.

Tvorba v nedivadelních prostorách - SITE-SPECIFIC divadelní projekty.

Světelný design - Josef Svoboda, Laterna Magika.

Současné tendence ve scénografii v žánrech nonverbálního divadla.

Prostor a scénografie – analýza autorského projektu.

Analýza scénografických a prostorových tendencí v současné pantomimě, fyzickém divadle a novém cirkuse (ukázky z tvorby: divadlo Krepsko, festival 4plus4dny v pohybu, Tomáš Žižka-Mamapapa, Krištof Kintera - Jednotka, M. Bambušek - spolek MEZERY, Lucie Ferenzová - divadlo KOLONIE, absolventi Ctibora Turby, divadlo Continuo a další).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: Oikoymenh, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

DECROUX, Etienne. Slova o mimu. Nakladatelství JAMU Brno, 2018. ISBN 978-80-7460-144-6.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna, 2019. č. 1, r. 23, s. 6-11.

HALAŠ, Adam. Nový mim. Mimické divadlo současnosti. Disertační práce. HAMU Praha.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce. Akademie múzických umění v Praze, 2012. ISBN 978-80-7331-222-0.

HYVNAR, Jan. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 1996. 237 s. ISBN 80-901671-7-9.

PAVIS, Patrice. Divadelní slovník. Institut umění-Divadelní ústav, 2003. ISBN 80-7008-157-0.

SVOBODA, Josef. Tajemství divadelního prostoru. Praha, 1992. ISBN 80-207-0170-2.

ŽIŽKA, Tomáš a kolektiv. Site-specific-divadelní projekty. Praha, 2008. ISBN 970-80-8610-244-1.

Doporučená literatura:

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus: s doslovem O atribuci divadlu od Jana Dvořáka. Praha: Pražská scéna, 2006. Panorama českého alternativního divadla. ISBN 8086102556.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Divadelní ústav - Institut umění, 2007. ISBN 80-7008-204-1.

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/Emigrantova Píseň. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2009. 165 s. ISBN 978-80-86970-87-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce (min. 80 % docházky), míra osobního zapojení do diskusí, aktivní rozbor ukázek a pravidelný dialog nad dílčími tématy.

Reflexe semestrální výuky.

Podmínkou k udělení zkoušky je úspěšné splnění vědomostního kvízu, ústní zkouška a reflexe autorského divadelního projektu (většinou se jedná o absolventské představení).

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů