Dramaturgie a režie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109DR2 zápočet 8 8 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 116 až 156 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen syntézy všech složek autorského procesu a je připraven na profesionální tvůrčí prostředí, a to nejen jako interpret, ale také jako odborník na pohybovou spolupráci se znalostí dramaturgicko-režijních postupů v žánrech nonverbálního divadla.

Student je vybaven praktickými i teoretickými znalostmi v oblasti dramaturgie autorské tvorby nonverbálního divadla.

Student je schopen a připraven fundovaně analyzovat a reflektovat výsledné autorského představení.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Obsah kurzu

Individuální konzultace připravovaného absolventského představení.

V letním semestru dále zdokonalujeme hlavní principy autorské tvorby v nonverbálním divadle.

Cílem výuky je odborná supervize tvůrčího procesu, jehož výsledný tvar je autorským absolventským projektem studenta.

Dalším cílem je aplikace znalostí principů tvorby v rámci realizace vlastního projektu.

Analýza a reflexe stěžejních fází procesu zkoušení absolventského představení.

Výuka probíhá formou konzultací a praktických cvičení, které jsou v úzkém propojení s další praktickou výukou autorské tvorby (Individuální tvorba) a v součinnosti s teoretickou výukou (Dramaturgie autorského divadla a Teorie nonverbálního divadla).

Tematické okruhy:

Individuální konzultace připravovaného absolventského představení.

Aplikace znalostí principů tvorby v rámci realizace vlastního projektu.

Pravidelná analýza a reflexe stěžejních fází procesu zkoušení absolventského představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny Institut umění – Divadelní ústav, 2000. 285 s. ISBN 80-7008-109-0.

CÍSAŘ, Jan. Základy dramaturgie. Akademie múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-7331-146-9.

ČECHOV, Michail Alexandrovič. O herecké technice. Praha: KANT, 2017. ISBN 80-7008-054-X.

HALAŠ, Adam. Nový mim. Mimické divadlo současnosti. Disertační práce. HAMU Praha.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT-Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. ISBN 978-80-7437-060-1.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. ISBN 978-80-86102-98-6.

SVOBODA, Josef. Tajemství divadelního prostoru. Praha, 1992. ISBN

VOSTRÝ, Jaroslav. Režie je umění. Praha: Akademie múzických umění v Praze, Divadelní fakulta, 2009. ISBN 978-80-7331-148-3.

VÁCLAVOVÁ, Denisa a Tomáš ŽIŽKA a kol. Site-specific-divadelní projekty. Praha: Pražská scéna / Prague Stage Publishing House, 2008. ISBN 970-80-86102-44-3.

Doporučená lietratura:

BARRAULT, Jean-Louis. Som divadelník. Bratislava, 1961.

CRAIG, Edward Gordon. O divadelním umění. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2007. ISBN 9788070082041.

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. Umenie mizanscény. Bratislava: Divadelný ústav, 1999. ISBN 80-88987-03-2.

FISCHER-LICHTE, Erika. Dejiny drámy: epochy identity v divadle od antiky po súčasnosť. Bratislava: Divadelný ústav, 2003. ISBN 80-88987-47-4.

RÉMY, Tristan. Klauniády. Praha: Orbis, 1968.

VACHEK, Karel. Teorie hmoty, o vnitřním smíchu, rozdvojení mysli a středovém osudu. Praha: Herrmann, 2004. ISBN 80-239-4488-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast při individuálních konzultací připravovaného absolventského představení.

Pravidelná reflexe v rámci konzultací procesu zkoušení a výsledná analýza závěrečného představení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů