Fyzické divadlo 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109FD1 zápočet 6 8 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 78 až 108 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Roman HORÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman HORÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

V prvním semestru jsou výsledky výukového procesu následující:

výběr, reflexe a výzkum nosných témat pro autorský proces,

Student se naučil vnímat vlastní tělo v nových kontextech a dokáže vědomě pracovat s tělesnou energií a výrazovými prostředky, které v pohybu používá. Naučil se pracovat s výběrem a fixací pohybového materiálu, zakomponovat jej do vlastního či kolektivního tvůrčího procesu a propojovat jej s tématem.

Je schopen samostatné a sólové práce stejně tak, jako práce ve skupině. Dokáže pracovat s pohybem herecky, kultivuje detailní práci na technice pohybu a stejně tak si zachovává otevřenost pro osobní náhled na materiál z různých úhlů pohledu.

Ví, jak být autentický a spontánní ve svém fyzickém projevu a dokáže pracovat s mimořádnou nevšední energií a technikou, které aplikuje v tvůrčím procesu pro naplnění uměleckého záměru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je prohloubení práce s tělem a hlasem s nevšedními hereckými a pohybovými technikami. Předmět je výrazně zaměřen na autentičnost pohybového projevu a rozhodnou práci s tělesnou energií. Důraz je kladen po dobu celého procesu na hravost a lehkost a také na detailní pohybový projev, tedy práci s technikou pohybu. Záměrem je rozšíření pohybového a hlasového rejstříku hledáním nových výrazových možností, a to prostřednictvím her a principů fyzického divadla. Herní principy cílí na systematický vstup do fyzické akce, která se pak kombinuje s řemeslnou prací. Tato řemeslná práce učí studenty pracovat s rozsahem pohybu, s prostorem, s rytmem, s dynamikou, s energií a intencí, s autentičností a spontánností vlastního pohybového projevu. Tím se student seznámí metodicky s hereckou technikou fyzického divadla.

Záměrem je také zachovat pružnost a otevřenost nejen pro detailní technickou práci, ale také náhled na materiál z různých úhlů pohledů, což znamená otevření možností práce s vlastním pohybovým materiálem a také širokou škálu možností pro tvůrčí proces ve skupině.

Student se má naučit vnímat tělo jako komplexní celek, zkoumat mimořádné či extrémní stavy energie, které v sobě obsahují kontrasty a poskytnou herci nové výrazové možnosti. Učí se pracovat detailně s pohybovou partiturou a s principem montáže, který mu poslouží jako nástroj pro svou individuální tvorbu a pro osobní výpověď.

Tematické okruhy:

Součástí výuky je tříbení pohledu na pohyb jako takový a získání citlivosti pro univerzální principy pohybového divadla jako např. „flow“, uzemnění, rytmus, dynamika, artikulace, prostor, abstrakce, konkretizace, komunikace a situace, architektura, vrstvení, práce s partnerem ad.

-„flow“, uzemnění, rytmus, dynamika, artikulace, prostor, abstrakce, konkretizace, komunikace a situace, architektura, vrstvění, autentičnost pohybu, práce s partnerem

-rozšíření pohybových a hlasových výrazových možností

-práce s pohybovou partiturou a s principem montáže

-samostatná, sólová a skupinová práce

-lehkost a hra

-příprava ročníkového představení

-reflexe

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BARBA, Eugenio a SAVARESE, Nicola. Slovník divadelní antropologie: o skrytém umění herců. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2000. ISBN 80-7008-109-0.

BOGART, Anne a Tina LANDAU. Úhly pohledu: praktický průvodce systémem úhlů pohledu a kompozice. Praha: Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa, 2007. ISBN 978-80-7008-210-2.

Doporučená literatura:

CALLERY, Dymphna. Through the body : a practical guide to physical theatre. London New York: Routledge Nick Hern Books, c2001. x, 243 s. ISBN 0-87830-124-0.

HODGE, Alison. Actor Training. New York: Routeledge, 2010. ISBN 978-0-415-47167-1.

JOHNSTONE, Keith. Impro and Theatre. Bloomsbury publishing PLC 2018. ISBN 9781350069039.

KEEFE, John. Physical theatres : a critical introduction. London: Routledge, 2007. xv, 230 s. ISBN 978-0-415-36249-8.

Physical theatres : a critical reader. London: Routledge, c2007. xxii, 283 s. :. ISBN 978-0-415-36252-8.

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna, 2006. 263 s. :. ISBN 80-86102-55-6 .

GAJDOŠ, Július. Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci. Praha: KANT, 2010. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-037-3.

HAVELKA, Jiří. Zmrazit čerstvé ovoce : útržky úvah o divadelní zkoušce. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2012. 185 s. :. ISBN 978-80-7331-222-0.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Praha: KANT, 2011. Disk (Akademie múzických umění v Praze). ISBN 978-80-7437-060-1.

CHRISTOFFERSON, Erik Exe. The Actor’s Way. New York: 1993, ISBN 0-415-08795-3.

LABAN, Rudolf. Choreutics. Alton: Dance books, c2011. xii, 214 s. :. ISBN 978-1-85273-148-9.

LECOQ, Jacques. The Moving Body : teaching creative theatre. First published. New York London: Bloomsbury Methuen Drama, 1997. 186 stran :. ISBN 978-1-4081-1146-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivity v hodinách a plnění dílčích úkolů: vytvoření okruhu aktuálních témat, které student přináší do autorského procesu (osobní, společenské, politické…), výběr stylových / technických elementů pro další tvůrčí proces, vytvoření pohybových struktur a elementů pro tvorbu ročníkového představení, reflexe vlastní práce na konci semestru.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů