Improvizace 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109IMPR2 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuka se i nadále zaměřuje na tréning koncentrace. Tento trénink spočívá v hledání a udržení vyladěného stavu vědomého postoje k sobě i okolí, bytí „tady a teď“. Dalším cílem je pak probouzení své vlastní specifické vnitřní fantazie a imaginace, eliminace vnitřního racionálního diktátu, podpora hbitosti, nevázanosti a nekomplikovanosti. Potlačení nežádoucí přehnané racionální sebekontroly, která blokuje pohotové jednání. Ve druhém semestru se přidávají verbální cvičení, dochází tedy k propojování verbálních projevů s fyzickými.

Semináře mají formu praktických improvizačních cvičení, nejprve převážně skupinových, později sólových. Ve druhém semestru se pozornost posouvá více k verbální rovině performativního projevu. Ve skupinových dialozích dochází k podpoře rozvoje intuice bez racionální šablony, kdy logika a obsah slov zůstává až na druhém místě.

Tematické okruhy:

1.Trénink koncentrovaného, pohotového, vědomého stavu bdělosti „tady a teď“

2.Skupinová cvičení – reakce jednotlivce na neverbální podněty přicházející ze skupiny, či skupinové reakce na podněty přicházející z vnějšku

3.Verbální cvičení – trénink pohotových reakcí, propojování verbálních projevů s neverbálními fyzickými projevy

4.Skupinové dialogy – podpora intuice bez racionální šablony, kdy obsah slov, logika, je a ž na druhém místě

5.Osvojení citu pro rytmus a timing (časová míra napětí v jednotlivých frázích)

6.Probouzení vlastní fantazie a imaginace, sólově i skupinově

7.Kontaktní trénink s publikem – ověřování nově probuzené kreativity a nově nabytých zkušeností a dovedností před diváky.

Výsledky učení

Studenti umí zacílit svou mysl, koncentrovat se na přítomný okamžik, být pohotoví, hbití ve svých reakcích. Dokáží spontánně a okamžitě reagovat na podněty přicházející zvenčí, stejně tak jako využívat svou vlastní imaginaci a fantasii pro vytvoření neverbální dramatické situace. Dochází k propojování fyzické a verbální složky bez nutnosti hledání obsahu slov a logiky pojmů. Reagují skupinově i jednotlivě. Osvojují si cit pro rytmus a timing, pro časové napětí v jednotlivých frázích. Své nabyté poznatky a zkušenosti dovednosti využít i při kontaktu s publikem.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MEADOWS, Kenneth. Šamanská zkušenost: praktický průvodce mimosmyslovým vnímáním. Přeložila Mária SCHWINGEROVÁ. Praha: Maitrea, 2018. ISBN 978-80-7500-390-4.

Doporučená literatura:

ETCHELLS, Tim. Certain fragments: contemporary performance and forced entertainment. London New York: Routledge, 1999. 228 s. ISBN 978-0-415-17383-4.

JOHNSTONE, Keith. IMPRO: improvizace a divadlo. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 294 s. ISBN 978-80-7331-266-4.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na hodinách, docházka min. 75 %.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů