Nonverbální divadlo-Pantomima a těles. mimus 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109NDP2 zkouška 8 8 hodiny výuky týdně (45 minut), 116 až 156 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Radim VIZVÁRY

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radim VIZVÁRY

Obsah

Pantomima a tělesný mimus

Technika mimu:

Tréninková metoda, která postupně přivádí studenta ke správnému ovládání mimova těla. Ze začátku se zaměřuje na práci s centrem, osou a těžištěm těla. Pokračuje analýzou pohybu; práce chodidel, nohou, pánve, hrudníku, trupu (změkčení trupu), krční páteře, ramen, paží, rukou, apod. Zkoumání aspektů funkcí jednotlivých častí těla se provádí v kontextu s ustálenými soustavami úkonů jako jsou náklony, posuny, rotace a fixace. Po osvojení správného držení mimova těla navazuje práce s náročnějšími technikami pro mimy. Patří mezi ně principiální techniky mimu; např. napětí a uvolnění, vnitřní napětí, dechová cvičení, impulsy z centra a periferie, princip protipohybu, kontrakce, chůze (různé varianty v prostoru a na místě), tlaky, tahy, vlnění, apod. Fyzická cvičení vedou studenta k mechanickému osvojení techniky.

Pantomimické nástroje:

Soubor dílčích disciplín, které tvoří pantomimické nástroje. Ty jsou typické pro charakteristiku mimovy hry a patří mezi ně např. pantomimická interpunkce - tzv. ? toc- a -tříkroký toc-, fix point - všechny jeho směry a rotace, subjekt a objekt, střih, náhrada, velký detail, náraz, časová lupa, zkratka a metamorfóza - metamorfování předmětu, mim a tanec a další. V předmětu této učební látky se student zároveň učí kombinovat individuální prvky a způsoby jejich začlenění do mimovy hry.

Speciální techniky:

Cvičení rozšiřující dovednosti studenta o práci s energií, napětím, tenzí, prostorem, dynamikou pohybu, o harmonizaci s hudbou a tempo-rytmem. Detailní práce na stylu postoje, gesta a pohybu mimova těla. Hlavním úkolem v této disciplíně je teoretické a praktické rozpracování jednotlivých prvků pantomimických technik (chůze, vyjádření imaginárního prostoru, předmětu, osoby atd.) a jejich rozvinutí do kontinuálního výrazného pocitu i děje formou improvizace. Tyto herecké a pantomimické etudy, ve kterých mim musí uplatnit všechny získané vědomosti a technické dovednosti vedou studenta k autorské tvorbě.

Mimova hra:

Vytvoření a nazkoušení autorských sólových etud ve formě imaginární pantomimy a skupinové pantomimy. Inspiračním zdrojem pro konstruktivní práci je již známé dílo s uměleckou hodnotou jako motivace k vytvoření nové autorské práce. Student se zabývá analýzou problematiky tématu a učí se jak vtělit vlastní koncepci a kreativitu do pantomimického jazyka.

Součástí předmětu je také Herectví s maskou 1

1/ Cíl výuky

Výukový program cílí na setkání s divadelní maskou. Na úvod se studenti dotknou neutrální masky, která patří do základní průpravy jak herectví s maskou, tak pohybového divadla. Je cestou k vědomé hospodárnosti pohybu, uvádí nástroj herce ke stavu „neutrality“, či výchozího stavu spjatého s „tady a teď“. Neutrální maska je pomůckou pro hru s maskou, ale současně umocňuje herectví bez masky.

2/ Tématické okruhy

•Neutrální maska, její zákonitosti

•Velká cesta neutrální masky

•Ztotožňování s elementy a živly

•Maska a prostor

•Maska a tělesnost

3/ Výsledky učení

Student se seznámí s pedagogickou pomůckou – neutrální maskou. Osvojí si fyzický přístup k neutrální masce a bude schopen analyzovat pohyb masky a její vztah k prostoru. Student získá hlubší poznání o neutrálním východisku k akci, o pohybu v neutrální masce a jejím přínosu pro sebe jako herce pohybového divadla.

4/ Forma a způsob ověření studijních výsledků

Účast na výuce 80 %, aktivní přístup.

Velká cesta s neutrální maskou.

5/ Studijní literatura

DOPORUČENÁ

ELDREDGE, Sears A., 1996. Mask Improvisation for Actor Training and Performance: The Compelling Image. 1st edition. Evanston, Ill: Northwestern University Press. ISBN 978-0-8101-1365-7.

ERBAN, Vít, 2010. Maska a tvář: hra s identitou v mezikulturních proměnách. Vydání první. Praha: Malá Skála. ISBN 978-80-86776-09-5.

HYVNAR, Jan a Jan DVOŘÁK, 1996. Francouzská divadelní reforma: od Antoina k Artaudovi. Vyd. 1. Praha: Pražská scéna. ISBN 978-80-901671-7-9.

HYVNAR, Jan a múzických umění v Praze AKADEMIE, 2011. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT. Disk. Velká řada, sv. 19. ISBN 978-80-7437-060-1.

KRÁTKÁ, Martina, 2018. Ctibor Turba: pedagogika v mimickém a komediálním divadle. V Brně: JAMU. Výběrová řada doktorských spisů. ISBN 978-80-7460-142-2.

Výsledky učení

  1. cíl: Seznámení studenta s technikou pantomimy a fyzického herectví. Předpokladem výuky jsou cvičení a metody k osvojení techniky mimu a duchovně-emocionální výbavy adeptů oboru. Tréninkový výcvik je založen na promyšlené kombinaci metod, které od jednoduchých praktických cvičení pomalu vedou studenta k náročnějším speciálním technikám a tréninkům. Během získávání nových pohybových a hereckých dovedností se pedagog zaměřuje i na individuální tělesný rukopis každého studenta, odstraňování špatných návyků, psychických překážek a na kvalitu estetického vyjádření řeči těla. Součástí výuky jsou i gymnastická a taneční cvičení k docílení duševní koncentrace i dobré tělesné kondice, zlepšení flexe, strečink korpusu a trénink pohybové paměti.
  2. cíl: Důkladné vzdělání v oboru, získání širokého spektra dovedností a podnícení autenticity pohybového vyjádření každého studenta. Stejně významná je i snaha a dovést jej k soběstačné efektivní činnosti, kterou provádí tvůrčí osobnost schopna obstát na konkurenčním poli umělecké příbuznosti.

Předpoklady a další požadavky

1.talentové předpoklady ? složení talentové zkoušky z hereckých předpokladů na umělecké škole

2.pohybové a zdravotní dispozice

3.základní orientace v divadelním a kulturním dění

Literatura

Recommended inspirational sources:

Barba, Eugenio: Antropologie divadla, Praha 2000

Fialka, Ladislav: Umění pantomimy, Praha 1964

Gerber, Anke: Anatomie der pantomime, Hamburg 1985

Hausbrandt, Andrzej: Pantomimentheater Tomaszewski, Warszawa 1975

Hyvnar, Jan: Herec v moderním divadle, Praha 2000

Kožík, František: Největší z Pierotů, Praha 1977

Kratochvíl, Karel: Ze světa Komedie dell´arte, Praha 1987

Panovová, Olga: Milan Sládek, Bratislava 1996

Poesio, Paolo, Emilio: J. L. Barrault, Praha 1969

Sládek, Milan: Pantomimen Theater, Köln, 1985

Švehla, Jaroslav: Deburau ? nesmrtelný Pierot, Praha 1976

Švehla, Jaroslav: Tisícileté umění pantomimy, Praha 1989

Film:

Carné, Marcel: Děti ráje, Francie 1945

Inscenace Ladislava Fialky, videozáznamy z Divadelního ústavu v Praze, signatura DV - 0814, DV 0864, DV - 1610, DV - 0815, DV 0944, DV - 1208, DV - 1806 a DV - 1075 and others.

Internet:

Key words for youtube and google.com: J. G. Deburau, Ch. Deburau, Mime Corporal - Etienne Decroux, Corporal Mime - Yves Lebreton, J. L. Barrault, Marcel Marceau, Sami Molcho, Wroclawski Teatr Pantomimy - Henryk Tomaszewski, Theatret Kefka - Milan Sládek, Pantomima Divadla Na zábradlí ? Ladislav Fialka, Teatr Formy - Josef Markocki, Teatr Pantomimy Mimo - Bartolomiej Ostapczuk, Gregg Goldstone, Bodecker&Neander, Michel Courtemanche, Theatre du mouvement, Carlos Martínez, Mimusen, Anke Gerber, Boris Hybner.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity, zápočty a hodnocení jsou udělovány na základě:

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů