Organizace uměleckého provozu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP3 Z 1 2ST česky zimní

Garant předmětu

Adam HALAŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Adam HALAŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti jsou seznámení s problematikou produkce v nonverbálním umění a se základními informacemi o řízení divadelního provozu.

Na konci semestru je student schopen připravit kvalitní žádost o grantovou podporu jednoduchého projektu z oblasti pohybového umění pro jeden z veřejných dotačních programů oboru.

Student je dále schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení.

Dále je student způsobilý vytvořit podrobný a adekvátní rozpočet k autorskému projektu.

Dokáže se orientovat v rámci současné scény, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu, potřeby týmu a kooperace.

Vnímá svoji úlohu umělce v současném společensko-ekonomickém uspořádání, rozumí produkční činnosti v nonverbálním divadle a je připraven uplatnit své znalosti v profesní sféře.

Student je seznámen se základními informacemi z oblasti fundraisingu v rámci nezávislého divadelního sektoru.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Předmět uvádí studenty do základní problematiky produkce v nonverbálním umění a seznamuje je se základní terminologií divadelního managementu v oblasti živého umění a oficiální divadelní scény.

Tematické okruhy:

Úvod do základní problematiky produkce v nonverbálním umění.

Základní terminologie divadelního managmentu v oblasti živého umění.

Identita žadatele nezávislého divadla, umělec nonverbálního divadla, autor, interpret a manažer.

Grantová politika ČR a dotační programy pro taneční umění, nonverbální divadlo a nový cirkus.

Rozbor grantové žádosti v oblasti profesionálního umění MHMP a MKČR včetně podrobného popisu a rozpočtu projektu.

Specifika produkční činnosti profesionálních divadelních souborů nonverbálního divadla a nového cirkusu.

Fungování produkčních jednotek, zapsaných spolků a divadelních souborů nezávislé divadelní scény.

Nezávislé subjekty, jejich provozování, financování a struktura programu.

Přehled aktuálních možností fundraisingu v rámci nezávislého divadelního sektoru.

Hlavní scény nezávislého divadla, jejich provoz a struktura programu.

Reflexe zpracované grantové žádosti.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

GREGORINI, Bedřich, Jindřich GREGORINI a Jiří SRSTKA. Základy divadelní činnosti. Praha: Nakladatelství AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-093-6.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna, 2019, č. 1, r. 23, s. 6-11.

HALAŠ, Adam. Poznatky k produkci pantomimy a pohybového divadla. Bakalářská práce HAMU 2003.

NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta. Katedra produkce, 2018. 133 stran. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

KAISER, Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2006. ISBN 978-80-7008-236-2.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

NÁVRATOVÁ, Jana. Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-405-2

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X.

Šesták, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Edice Disk velká řada-svazek 20. KANT, Praha, 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce. Reflexe semestrální výuky a komplexní zpracování grantové žádosti včetně podrobného popisu a rozpočtu projektu.

Poznámka

Bez údaje.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů