Organizace uměleckého provozu 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109OUP4 ZK 2 2ST česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Na konci semestru student ovládá terminologii z oblasti produkce nonverbálního divadla a nového cirkusu.

Student se orientuje v současné scéně nonverbálního divadla a nového cirkusu, má vhled do aktuální grantové politiky, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu.

Student vnímá potřeby tvůrčího týmu a je schopen profesionální spolupráce.

Získává komplexní povědomí o produkční činnosti v nezávislém divadelním sektoru.

Student je schopen vytvořit ucelené portfolio uměleckého projektu, které umí nabídnout a komunikovat s promotéry, uměleckými vedoucími a dramaturgy akcí a prostorů provozujících nonverbální divadlo a nový cirkus.

Forma studia

Seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Výuka navazuje na předmět Organizace uměleckého provozu 3, který seznamuje studenta se základy produkční činnosti v nonverbálním umění.

Cílem seminářů je realizace reprezentativního uměleckého portfolia studenta a produkční strategie autorského projektu (harmonogram, časové plánování, vedení tvůrčího týmu a další).

Dalším cílem je příprava marketingového plánu, seznámení studenta s hlavními zásadami a problematikou propagační činnosti a tvorba PR strategie v rámci realizace autorského představení.

Ve výuce se věnujeme postprodukční činnosti, udržitelnosti a kontinuální propagaci projektu.

Student je seznámen s hlavními festivaly, kulturními centry a významnými akcemi na poli nonverbálního divadla a nového cirkusu (dále je seznámen zejména s jejich organizační strukturou).

V rámci uměleckého portfolia se zabýváme tvorbou návrhu facebookové stránky a základní webovou prezentací.

Hlavním cílem výuky je komplexní nabídka uměleckého projektu – divadelního představení (nabídkový list včetně portfolia umělce, detailního popisu projektu, finančních nároků, technických parametrů, foto dokumentace a kritické reflexe).

Seznámeni s dalšími oblastmi propagační činnosti (divadelní fotografie, grafický vizuál, tištěná propagace, video a foto dokumentace, archiv umělecké činnosti a další).

Výuka se věnuje také péči o diváka a komunikačním strategiím ve vztahu umělec versus divák (problematika sociálních sítí, práce s divadelní kritikou, tvorba a využití tiskových zpráv a pozvánek, reflexe umělecké činnosti a další).

Tematické okruhy:

Produkční strategie autorského projektu (harmonogram, časové plánování, vedení tvůrčího týmu a další).

Evaluace a postprodukce projektu.

Hlavní zásady marketingu, propagace a využití reklamy.

Tvorba strategie PR, vztah k veřejnosti a publiku, styk s médii.

Postprodukční činnost, udržitelnost a kontinuální propagace projektu.

Propagační činnost (virální a tištěná propagace, grafický vizuál, video a foto dokumentace, archiv umělecké činnosti a další).

Organizační struktura stěžejních festivalů, kulturních center a významných akcí na poli nonverbálního divadla a nového cirkusu.

Péče o diváka, komunikační strategie a vedení tvůrčího týmu.

Využití sociálních sítí, návrh facebookové stránky a základní webové prezentace.

Divadelní kritika a reflexe umělecké činnosti.

Tvorba nabídky uměleckého projektu (nabídkový list včetně portfolia umělce, detailního popisu projektu, finančních nároků, technických parametrů, foto dokumentace a kritické reflexe).

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

GREGORINI, Bedřich, Jindřich GREGORINI a Jiří SRSTKA. Základy divadelní činnosti. Praha: Nakladatelství AMU, 2007. ISBN 978-80-7331-093-6.

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna, 2019, č. 1, r. 23, s. 6-11.

HALAŠ, Adam. Poznatky k produkci pantomimy a pohybového divadla. Bakalářská práce HAMU 2003.

HEJMOVÁ, Hana, Martin BERNÁTEK a Martina NOVOZÁMSKÁ. Česká divadelní fotografie. Divadelní ústav, 2018. ISBN: 978-80-7008-397-0.

NEKOLNÝ, Bohumil. Kontext provozování divadla v ČR. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze. Divadelní fakulta. Katedra produkce, 2018. 133 stran. ISBN 978-80-7331-501-6.

Doporučená literatura:

KAISER, Michael. Strategické plánování v umění: praktický průvodce. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2006. ISBN 978-80-7008-236-2.

KOLDA, Martin. Problematika tanečního managementu. Magisterská práce, HAMU, 2013.

NÁVRATOVÁ, Jana. Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Divadelní ústav 2016, ISBN 978-80-7008-405-2.

NEKOLNÝ, Bohumil. Divadelní systémy a kulturní politika. 1. vyd. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2006. 152 s. ISBN 80-7008-197-X.

ŠESTÁK, Jiří. Divadlo-kultura-podmínky (Osobní zkušenost). Praha: KANT, 2012. ISBN 978-80-7437-079-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast ve výuce. Reflexe semestrální výuky a vytvoření komplexní nabídky uměleckého projektu (nabídkový list včetně portfolia umělce, detailního popisu projektu, finančních nároků, technických parametrů, foto dokumentace a kritické reflexe). Ústní zkouška probíhá formou vědomostního kvízu.

Poznámka

Bez údaje.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů