Příprava diplomové práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PDP1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je teoreticky i prakticky připraven na vlastní samostatnou výzkumnou činnost či analýzu a reflexi uměleckého díla, kterou završí v diplomové práci. Získal hlubší předpoklady pro srozumitelné formulování svých myšlenek, prostředky k vytvoření bibliografie, naučil se pracovat se zdroji a je schopen parafrázovat, citovat dle platných citačních norem a vyvaruje se plagiarismu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Výukový program úzce souvisí s plánováním, přípravou a psaním diplomové práce. Skládá se jak z teoretické, tak následně praktické části, ve které si student ověřuje získané poznatky. Výuka se odvíjí od rozboru tématu, případné změny tématu či jeho zúžení a nové zacílení diplomové práce, vyvození předpokladů výsledků diplomové práce a dále zahrnuje prezentaci obligatorních a fakultativních náležitostí diplomové práce. V prvním semestru se student seznamuje s psaním abstraktu a jak vhodně zvolit klíčová slova, dále s typy struktur a stylů diplomových prací a se základy kvantitativního a kvalitativního výzkumu. Pozornost je následně věnována harmonogramu psaní, rešerši literatury, citačním normám a důležitým prvkem je upozornění na plagiarismus.

Tematické okruhy

•Záměr DP, nástin dílčích výzkumných otázek

•Harmonogram psaní DP od tématu k odevzdání a obhajobě

•Kdo je vedoucí DP a kdo oponent, principy komunikace

•Jak napsat abstrakt DP, výběr klíčových slov, časté chyby

•Obligatorní náležitosti DP (rozsah, citační norma, bibliografie…)

•Fakultativní náležitosti DP (obrazové přílohy, grafika…)

•Rešerše literatury, vytváření bibliografie k tématu

•Zdroje, prameny, knihovnické databáze a archivy

•Úvod do citačních norem a stylů

•Plagiarismus

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto, 1997. Jak napsat diplomovou práci. Přel. Ivan SEIDL. V Olomouci: Votobia. Velká řada, sv. 27. ISBN 978-80-7198-173-2.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA, 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

Doporučená literatura:

BERNARDOVÁ, Dana a Kateřina IVANOVÁ, 2010. Komunikace ve vědě a výzkumu. Olomouc: Moravská vysoká škola Olomouc. ISBN 978-80-87240-35-9.

KOZLOVÁ, Lucie a Veronika KUBELOVÁ, 2009. Jak psát bakalářskou a diplomovou práci. 2. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta. ISBN 978-80-7394-155-0.

KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK, 2007. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1589-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast ve výuce min. 80 %, aktivní přístup. Odevzdání dílčích úkolů: název, téma, formulované dílčí výzkumné otázky, struktura diplomové práce, abstrakt diplomové práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů