Příprava diplomové práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PDP2 zápočet 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získal dostatek poznatků a je teoreticky i prakticky vybaven, aby dopsal s ohledem na etiku akademického psaní svou diplomovou práci v plném rozsahu včetně vhodně zvolených příloh.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Výukový program úzce souvisí s psaním diplomové práce. Skládá se jak z teoretické, tak následně praktické části, ve které si student ověřuje získané poznatky.

Ve druhém semestru je udržována kontinuita v oblasti rešerší, tj. práce se zdroji a prameny, citačními normami a dále se výuka podrobněji zaměřuje na specifika kvantitativního a kvalitativního výzkumu a nabízí studentům pomůcky pro efektivní tvůrčí či akademické psaní. Prezentuje různé způsoby výzkumů a reflexí v obhájených diplomových pracích studentů uměleckých oborů, tj. na příkladech dobré praxe si student opakuje a rozšiřuje výše získané poznatky a dovednosti pro vlastní účely. Získává potřebné poznatky pro vznik diplomové práce, pro výběr vhodných příloh a během seminářů je i konkrétně reflektována a dávána do souvislostí jeho aktuální práce.

Tematické okruhy

•Kontinuální vytváření bibliografie k tématu

•Další zdroje, prameny, knihovnické databáze a archivy

•Způsoby a styly psaní DP

•Přílohy DP

•Téma etiky a plagiarismu

•Specifika kvantitativního výzkumu

•Specifika kvalitativního výzkumu

•Citační manažery

•Formální povaha DP, stylistika, korektura, citační norma

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK, 2007. Od abstraktu do závěrečné práce: jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech: praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. ISBN 978-80-244-1589-5.

BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA, 2011. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011. Brno, 2. září 2011 [cit. 2020-08-31]. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf.

Doporučená literatura:

HENDL, Jan, 2016. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0982-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast na výuce min. 80 %, aktivní přístup. Zpracování dílčích úkolů: kapitola práce, kompletní bibliografie dle citační normy, individuální praktický úkol dle povahy diplomové práce.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů