Psychologie mimiky a gestiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PMG1 zápočet 3 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Noemi ZÁRUBOVÁ-PFEFFERMANNOVÁ

Obsah

Teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků, která postihuje všechny aspekty jak přístup ke zkoumání neverbálních projevů, tak i složky neverbální komunikace, stejně tak otázky prostoru. Rozebírá podrobně gestické i mimické prostředky neverbální komunikace, podává základní vhled do historie i do divadelní oblasti. Zabývá se též poruchami komunikace.

Výsledky učení

Teoretická reflexe neverbálních komunikačních prostředků, která postihuje všechny aspekty jak přístup ke zkoumání neverbálních projevů, tak i složky neverbální komunikace, stejně tak otázky prostoru. Rozebírá podrobně gestické i mimické prostředky neverbální komunikace, podává základní vhled do historie i do divadelní obalsti. Zabývá se též poruchami komunikace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou

Literatura

Aristotle: Minor works, Physiognomics. Loeb Classical Library, 1996.

Arnheim, R.: Experimentell-psychologische Untersuchungen zum Ausdrucksproblem: Untesuchungen

zum Lehre von der Gestalt IV. Psychologische Forschriftung 11, 1928, s. 2?132.

Asmus, V. F.: Antická fi losofi e. Svoboda, Praha 1986.

Bartoš, H.: Očima lékaře. Studie k počátkům řeckého myšlení o lidské přirozenosti z hlediska rozlišení

duše-tělo. Pavel Mervart, Červený Kostelec 2006.

Beazley, M.: Království zvířat. Albatros, Praha 1983.

Bell, C.: Essays on the anatomy of expression in painting. Longman, London 1806.

Belting, H.: Bild und Kult: eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst. C. H. Beck,

Münich 1990.

Belting, H.: Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. Wilhelm Fink, Münich 2001.

Belting, H.: Hieronymus Bosch: Garden of Earthly Delights. Prestel, Münich 2002.

Belting, H.: Likeness and presence (Bild und Kult): a history of the image before the era of art.

Přel. Edmund Jephcott. University of Chicago Press, Chicago 1994.

Belting, H.: The End of the History of Art? University of Chicago Press, Chicago 1987.

Beneš, J.: Homo sapiens sapiens. Hominizace ve světle biologických a sociokulturních adaptací.

Univerzita J. E. Purkyně, Brno 1990.

Birdwhistell, R. L.: Kinesics and Context. University of Pensylvania Press, Philadelphia 1970.

Blažek, V. ? Trnka, R. (ed.): Lidský obličej: Vnímání tváře z pohledu kognitivních, behaviorálních

a sociálních věd. Nakladatelství Karolinum, Praha [v tisku], s. 35?36.

Boring, E. G. ? Titchener, E. B.: A model for the demonstration of facial expression. American Journal

of Psychology 34, 1923, s. 471?486.

Browne, J.: Darwin and the expression of the emotions. In: D. Kohn (ed.), The Darwinian heritage.

Princeton University Press, Princeton 1985, s. 307?326.

Csonka, Š. ? Mistrík, J. ? Ubár, L.: Frekvenčný slovník posunkovej reči. Slovenské pedagogické

nakladateľstvo, Bratislava 1986.

Čakrt, M.: Kdo jsem já, kdo jste vy? Management Press, Praha 1996.

Darwin, Ch.: Výraz emocí u člověka a u zvířat. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha

1964.

Davies, R.: Jak číst obličeje. Ivo Železný, Praha 1996.

Dittmann, L.: Raum und Zeit als Darstellungformen bildener Kunst. Festschrift für Erich Kuhn.

Köln 1969, s. 43?55.

Drake-Boehm, B.: Prague, The Crown of Bohemia. Catalogue of the NY exhibition 2005.

Drapela, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Portál, Praha 1997.

Duchenne, G. B. A.: Physiologie des mouvements. Přel. E. B. Kaplan. Saunders [Original published

1867], Philadelphia 1959.

Dunlap, K.: Role of eye-muscles and mouth-muscles in the expression of the emotions. Genetic

Psychology 2, 1927, s. 197?233.

Edwards, P. (ed.): The Encyclopedia of Philosophy VI. New York ? London 1967.

Eliade, M.: Das Heilige und das Profane. Hamburg 1957, s. 40nn.

Fast, J.: Body Language. Pocket Books, New York 1971.

Faure, E.: Dějiny umění. Aventinum, Praha 1928.

Feleky, A.: The expression of emotions. Psychological Review 21, 1914, s. 33?41.

Fetter, V. ? Prokopec, M. ? Suchý, J. ? Titlbachová, S.: Antropologie. Academia, Praha 1967.

Freedberg, D.: The Power of Images. University of Chicago Press, Chicago 1989.

Fridlund, A. J.: Human facial expression: An evolutionary view. Academic Press, San Diego 1994.

Frois-Wittman, J.: The judgement of facial expression. Journal of Experimental Psychology 13, 1930,

s. 113?151.

108 ZÁKLADNÍ L ITERATURA K TÉMATU PSYCHOLOGIE GESTIKY A MIMIKY

ZÁKLADNÍ L ITERATURA K TÉMATU PSYCHOLOGIE GESTIKY A MIMIKY 109

Gabrielová, D. ? Paur, J. ? Zeman, J.: Slovník znakové řeči. Horizont, Praha 1988.

Gould, S. J.: Jak neměřit člověka. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1997.

Graham, J.: Lavater?s essays on physiognomy, A study in the history of ideas. Peter Lang, Berne,

Frankfurt am Main, Las Vegas 1979.

Hahn, M. E. ? Jensen, C. ? Dudek, B. C.: Development and Evolution of Brain Size ? Behavioral

Implications. Academic Press, New York 1982.

Hall, E. T.: The Hidden Dimension. Anchor Books, New York 1969.

Hall, J.: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Mladá fronta, Praha 1991.

Hamburger, J. F.: The Visual and the Visionary: Art and Female Spirituality in Late Medieval Germany.

Zone Books, New York 1998.

Hamburger, J. ? Boucher, A.-M.: The Mind?s eye. Princeton University Press, Princeton 2005.

Hlaváčková, H. J.: Časovost obrazu jako míra jeho kultovnosti. Umění, 1982, s. 516?524.

Iser, W.: The Fictive and the Imaginary. Charting Literary Anthropology, 1993.

Jones, W. H. S.: Hippokrates. Harvard University Press, London 1992.

Jung, C. G.: Analytická psychologie. Academia, Praha 1993.

Jung, C. G.: Člověk a duše. Academia, Praha 1995.

Klíma, B.: Dolní Věstonice. Tábořiště lovců mamutů. Academia, Praha 1983.

Komárek, S.: Dějiny biologického myšlení. Vesmír, Praha 1997.

Komárek, S.: Lidská přirozenost. Vesmír, Praha 1998.

Komárek, S.: Mimikry, aposematismus a příbuzné jevy. Vesmír, Praha 2000, s. 6.

Kos, J.: Anatomie člověka pro výtvarníky, Aventinum, Praha 1996.

Krajník, B.: O lidské konstituci. Akademie čs. lékařů, Praha 1939.

Kratochvíl, Z.: Mýtus, fi losofi e, věda I a II. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová,

Praha 1993.

Křivohlavý, J.: Nonverbální komunikace. AMU, Praha 1987.

Kuhn, T. S.: Struktura vědeckých revolucí. Oikoymenh, Praha 1997.

Landis, C.: Studies of emotional reactions: general behavior nad facial expression. Journal of Comparative

Psychology 4, 1924, s. 447?509.

Langer, S.: Mimika. KNAPP, Praha 1922.

Lavater, J. K.: Essays on physiognomy. London 1844. Digital Lavater: Roos Woodrow and University of

Newcastle 2001.

Lévi-Strauss, C.: Le Cru et le cuit. Plon, Paris 1964.

Lewis, D.: Tajná řeč těla. Victoria Publishing, Praha 1995.

Lorenz, K.: Osm smrtelných hříchů. Panorama, Praha 1990.

Lorenz, K.: Takzvané zlo. Mladá fronta, Praha 1992.

Lorenz, K.: The comparative method in studying innate behaviour patterns. Symposium of Social

Experimental Biology 4, 1950, s. 221?268.

Lorenz, K.: Základy etologie. Academia, Praha 1993.

Malý, J.: Tadeáš Hájek z Hájku: Metoposkopie. Anthropologická knihovna VII. Antropologický ústav

Karlovy University, Praha 1937.

Matiegka, J.: Duše a tělo: Theorie o vztahu duševní činnosti k tělesné povaze. F. Topič, Praha 1913.

Mazák, V.: Jak vznikl člověk (Sága rodu homo). Práce, Praha 1977.

Morris, D.: Bodytalk. Random House, London 1994.

Müller, J.: Handbuch der Physiologie des Menchens für Vorlesungen. Hölscher, Koblenz 1833.

Nakonečný, M.: Psychologie osobnosti. Academia, Praha 2000.

Neumann, G.: Gesten und Gebärden der Griechen. Kunst, Berlin 1962.

Niklíček, L.: Hájek jako lékař a protomedik Království českého. In: Tadeáš Hájek z Hájku 1525?1600.

Univerzita Karlova, Praha 1976.

Nováková, H.: Nonverbální formy v novoindických jazycích. Přednáška proslovená v březnu 2004 na

FF UK v Praze.

Petrželka, Z.: K historii a teorii rozpoznávání a interpretace mimického výrazu emocí 1. Československá

psychologie 5, 1987, s. 449?461.

Phuong-Phuong, Nguyen Thi: ?Tuong a cheo? ? odkaz tradičního vietnamského divadla. Diplomová

práce HAMU, Praha 1996.

Piderit, T.: Mimik und physiognomik. Meyer, Detmold 1886.

Portmann, A.: Nové cesty biologie. Scientia & Philosophia 7, 8. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza

a Eva Jůzová, Praha 1997.

Preinhaelterová, H.: Humor v bengálské lidové literatuře, Karolinum, Praha 1962, s. XI?XII.

Rodriguez de la Fuente, F.: World of Wildlife. Orbis Publishing Ltd., London 1980.

Rudolph, H.: Der Ausdruck der Gemütsbewegungen des Menschen. Dresden 1959.

Sambursky, S.: The concept of time in Late Neoplatonism. In: Proceeding of the Izrael Academy of

Science and humanities II. Jerusalem 1966.

Sheldon, W. H.: Atlas of men. Harper and Brothers, New York 1954.

Schiller, G.: Iconography of Christian Art 2: The Passion of Jesus Christ. Přel. Janet Seligman. Graphic

Society, New York 1972.

Schlosberg, H.: A scale for the judgment of facial expressions. Journal of Experimental Psychology 44,

1941, s. 229?237.

Schlosberg, H.: Three dimensions of emotion. Psychological Review 61, 1954, s. 81?88.

Schott, H.: Kronika medicíny. Fortuna Print, Praha 1994.

Steinberg, L.: The sexuality of Christ in Renaissance Art and in Modern oblivion. Faber, London 1984.

? 2. rev. roz. ed., University of Chicago Press, Chicago 1996.

Stiebitz, F.: Dvě kapitoly ze starověké nauky o člověku. Anthropologická knihovna IV. Antropologický

ústav Karlovy University, Praha 1933.

Široký, H.: Úvod do herecké psychologie. SPN, Praha 1964.

Theofrastos: Povahopisy (český překlad). G. Voleský, Praha 1925.

Thiel, E.: Řeč lidského těla. Plasma service, Bratislava 1993.

Tinbergen, N.: The study of instinct. Clarendon Press, Oxford 1951.

Urban, Otto M. ? Merhaut, V.: Decadence: In Morbid Colours. Art and the Idea of Decadence in the

Bohemian Lands 1880/1914. Muncipal House ? Arbor Vitae, Praha ? Brno 2006.

Vávra, V.: Mluvíme beze slov. Panorama, Praha 1990.

Vernant, J.-P.: Mortals and Immortals: Collected Essays. Princeton University Press, Princeton 1991?1992.

Veselovský, Z.: Praobyčejná zvířata. Mladá fronta, Praha 1964, s. 12.

Vilímková, M.: Starověký Egypt. Mladá fronta, Praha 1977.

Vítek, T.: Empedoklés. Herrman a synové, Praha 2001.

Vlček, E. ? Kukla, S.: Haštalské kultovní masky z lidských lebek z Hraškovy jeskyně z Kilenc-Fa

v jihoslovenském krasu. Památky archeologické 50, 1959, s. 507?552.

Walker, M.: The Makaton Vocabulary. MVDP, Oxford 1983.

Walker-Bynum, C.: Fragmentation and Redemption. Zone Books, New York 1992.

Walker-Bynum, C.: The Body of Christ in the Later Middle Ages: A Reply to Leo Steinberg. Renaissance

Quarterly 39, č. 3, 1986, s. 399?439.

Woodworth, R. S.: Experimental psychology. Henry Holt and Company, New York 1938.

Woodworth, R. S. ? Schlosberg, H.: Experimentálna psychológia. VSAV, Bratislava 1959.

Wundt, W.: Outline of psychology. Přel. C. H. Judd. Stechert, New York 1896.

Zárubová, N.: Teatroterapie a hlasová výchova pro ergoterapeuty. Lékařská fakulta UK, Praha 1996.

Zárubová-Pfeffermannová, N. ? Trnka, R.: Limity exaktního přístupu, emoční anatomie a interpretační otenciál komparativní metody. In: Kde končí umění a začíná věda, a naopak? Akademie múzických umění v Praze, Praha 2007, s. 104?111.

Zárubová-Pfeffermannová,N. Gesta a mimika Akademie múzických umění v Praze, 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Semestrální práce, prezentace, zápočet

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů