Pantomima a tělesný mimus 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109PTMI6 zkouška 3 4 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Výuka se zaměřuje na vytvoření vlastního vystoupení. Student se učí všechny dosavadní získané dovednosti (instrumentace mimu - fyzická a vnitřní síla, pohled, protipohyb a představivost, pantomimické herectví a technika mimu Mime Corporel) použít ve prospěch vzniku vlastního původního díla.

Tematické okruhy:

1.Fyzický a duchovní trénink

2.Improvizace – pantomimický monolog a dialog

3.Autorská tvorba – příprava inscenace, kde student musí uplatnit všechny získané interpretační dovednosti, autorské a konceptuální znalosti oboru.

Výsledky učení

Student si osvojí umělecké prostředky k vytvoření představení. Patří mezi ně dramaturgie, práce s námětem, hledání obsahu, formy, celková výstavba díla. Naučí se pracovat s hudbou, scénou, kostýmem a líčením. Student se naučí jak správně vystavět divadelní představení, jehož cílem je autorovo sdělení divákovi.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

FIALKA, Ladislav. Umění pantomimy. Praha: Ústřední dům armády, 1964.

FIALKA, Ladislav. Pantomima: Vybrané statě. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988.

VIZVÁRY, Radim. Česko-francouzské kontakty a jejich význam pro českou moderní pantomimu - disertační práce. Praha: Hudební a taneční fakulta AMU, 2013.

Doporučená literatura:

ANGER, Marie-Luise. Geometrie der Bewegung. Berlin: Henschel-Verl., 1998. ISBN 9783894873004.

DECROUX, Étienne. Paroles sur le mime, Paris: Librairie Theatrale, 1994. ISBN 978-2734901150.

POTRNER, Paul. Experimentální divadlo. Praha: Orbis, 1960.

Hodnoticí metody a kritéria

Vytvoření krátkého vystoupení, 80 % docházky, plnění domácích úkolů, aktivní účast v hodinách, viditelný rozvoj studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů