Současné tendence nového cirkusu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SNC1 zápočet 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je pochopení, jak divadelní a artistické prvky koexistovaly v inscenacích vedle sebe, případně jak byly provázány a proč vůbec docházelo k zájmu experimentujících divadelníků o artistická umění.

Posluchači budou seznámeni se stručnou historií artistických umění, se vznikem tradičního cirkusu v dobovém kontextu a s principy skladby představení.

Dále bude objasněn způsob začleňování cirkusových umění (artistických disciplín) do divadelních produkcí. Budou zde představeny jednotlivé vlny zájmu divadelních tvůrců o cirkusová umění a v neposlední řadě budou objasněny důvody tohoto zájmu v kulturně-společenském kontextu.

Tematické okruhy:

1.Středověk – komedianti, potulní umělci

2.Vznik tradičního cirkusu

3.Největší sláva evropského cirkusu, inovace v USA, zpětné ovlivnění evropského cirkusu americkým

4.Krize cirkusu na pozadí první světové války a pak druhá na pozadí ekonomických změn po druhé světové válce

5.Prolínání divadla a cirkusových umění – tři divadelní formy

6.Ovlivňování s jinými druhy umění (výtvarné umění, hudba, film)

7.70., 80. léta – vznik nového cirkusu

8.Nový cirkus a jeho vývoj (důvody vzniku, odlišnosti oproti tradičnímu, vývoj žánru až ke dnešku)

9.Syntetické myšlení při tvorbě inscenace

Výsledky učení

Studenti mají obecný přehled o historii a vývoji artistických disciplín. Chápou důvody i způsoby jejich začleňování do divadelních inscenací v kontextu kulturně historického vývoje společnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Praha: Pražská scéna, 2006. ISBN 80-86102-55-6.

CIHLÁŘ, Ondřej, JORDAN, Hanuš. Orbis cirkus, Praha: NAMU, 2006. ISBN 978-80-7331-280-0.

Doporučená literatura:

HONZL, Jindřich. Roztočené jeviště: úvahy o novém divadle. Praha: Odeon, 1925.

KRÁL, Karel. Nový cirkus. Svět a divadlo 8, 1997, č. 1, s. 102–113.

PETIŠKOVÁ, Ladislava. Vždyť přece létat není tak snadné. Taneční listy, 1999, č.7

TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech: Svět, který se směje. sv.1. Praha: Akropolis, 2004. 91 s. a obr. příl. ISBN 978-80-7304-0420.

TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech: Svět, který voní. sv.2. Praha: Akropolis, 2004. 239 s. ISBN 978-80-7304-0536.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %, aktivní účast v hodinách, ověření obecných znalostí dějin umění formou testu, schopnost analýzy a reflexe všech studijních materiálů, dále schopnost kreativního myšlení – vypracování eseje o rozsahu min. 4 NS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů