Současné tendence nového cirkusu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SNC2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cílem výuky je seznámit posluchače s dobovým kontextem vzniku nového cirkusu. Objasnit principy nového cirkusu, jeho historií a okolnostmi vzniku, tak, aby byl patrný klíčový rozdíl využití cirkusových umění „cirkusem tradičním“ a „cirkusem novým“.

Seznámení se s českou paralelou vývoje prolínání divadla a artistických umění a nově také jejich syntézy. Sledování první porevoluční generace českých divadelních souborů a jejich projektů inspirovaných novým cirkusem ze zahraničí, dále sledování vzniku prvních českých ryze novo cirkusových produkcí, a budování celé infrastruktury nezbytné k existenci tohoto žánru: divadelní prostory se specifickými parametry, tréninková a vzdělávací centra, festivaly a zapojení českých institucí do mezinárodních evropských struktur.

Tematické okruhy:

1.70., 80. léta 20. století – vznik nového cirkusu

2.Nový cirkus a jeho vývoj (důvody vzniku, odlišnosti oproti tradičnímu, vývoj žánru až ke dnešku)

3.Syntetické myšlení při tvorbě inscenace

4.Vznik vzdělávacích a dokumentačních center v Evropě a jejich vliv na rozvoj tvorby.

5.Evropský nový cirkus inspiruje české divadelní skupiny

6.Význam Ctibora Turby na provázání evropských a českých novocirkusových tendencích

7.Počátky nového cirkusu u nás a jeho česká specifika

8.Tréninková a vzdělávací centra pro nový cirkus u nás a jeho vliv na rozvoj žánru

Výsledky učení

Posluchači se zorientují v jednotlivých uměleckých generacích a budou seznámeni s nejdůležitějšími skupinami, osobnostmi a představeními, které reprezentují tento současný žánr v zahraničí a u nás. Pochopí také rozdíl a specifika českého nového cirkusu, silný vliv divadla a vizuálního umění ve vzájemné syntéze.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

CIHLÁŘ, Ondřej. Nový cirkus. Praha: Pražská scéna, 2006. ISBN 80-86102-55-6.

CIHLÁŘ, Ondřej, JORDAN, Hanuš. Orbis cirkus, Praha: NAMU, 2006. ISBN 978-80-7331-280-0.

Doporučená literatura:

HONZL, Jindřich. Roztočené jeviště: úvahy o novém divadle. Praha: Odeon, 1925.

KRÁL, Karel. Nový cirkus. Svět a divadlo 8, 1997, č. 1, s. 102–113.

PETIŠKOVÁ, Ladislava. Vždyť přece létat není tak snadné. Taneční listy, 1999, č.7

TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech: Svět, který se směje. sv.1. Praha: Akropolis, 2004. 91 s. a obr. příl. ISBN 978-80-7304-0420.

TEIGE, Karel. O humoru, clownech a dadaistech: Svět, který voní. sv.2. Praha: Akropolis, 2004. 239 s. ISBN 978-80-7304-0536.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka min. 75 %, aktivní účast v hodinách, ověření obecných znalostí dějin umění formou testu, schopnost analýzy a reflexe všech studijních materiálů, dále schopnost kreativního myšlení – vypracování eseje o rozsahu min. 4 NS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů