Soustředění katedry nonverbálního divadla 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109SNDI2 zápočet 2 20 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 35 až 45 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavním cílem soustředění všech studentů bakalářského stupně je intenzivní skupinová výuka. Výuka je plánovaná jako výjezdní (Poněšice) a využívá specifických podmínek daného prostředí (narušení stereotypu v rámci běžného rozvrhu), ve kterém se studenti soustředí na vytvoření vlastní tréninkové sestavy, reflexi a sebereflexi, na týmovou spolupráci, improvizaci ve spontánním plnění úkolů a realizaci okamžitých tvůrčích nápadů. Studenti se potkávají s pozvanými odborníky z příbuzných oborů a získávají tak znalosti v jiných oblastech než v rámci běžné výuky.

Dalším cílem je prohloubení vazeb v rámci tanečního a nonverbálního umění a prezentace vlastní umělecké tvorby. Studenti se učí kritickému myšlení a sebereflexi, komunikační kreativitě a strategii.

Soustředění vzniká pod vedením hlavních pedagogů, kteří se studenty individuálně konzultují jejich umělecké směřování a absolventské výkony. Probíhá společná diskuse a analýza tendencí v současném nonverbálním divadle.

Tematické okruhy:

  1. Rozvíjení dílčích aspektů výuky (společná improvizace v nedivadelním prostoru, využití místních podmínek pro tvorbu atd.)
  2. Mezioborová diskuse a reflexe
  3. Konzultace absolventských projektů
  4. Seznámení se s odborníky z dalších oborů (psychologie, zpěv, fyzioterapie) a využití jejich metod

Výsledky učení

Schopnost týmové spolupráce, sebereflexe a vzájemné diskuse. Student si vytváří vlastní tréninkovou sestavu. Individuální konzultace nad uměleckým směřováním v rámci studia. Získání znalostí z příbuzných oborů. Navázání kontaktů se studenty katedry tance.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

HALAŠ, Adam. Být mim je in. Taneční zóna 23, 2019, r. 23, č. 1, s. 6-11

JAWOR, Maja. Hlas a pohyb: herecká technika a herecká tvořivost: zkušenosti z Gradzienic a zkoušení inscenace Farmy v jeskyni Sclavi / Emigrantova Píseň. První vydání. Praha: Akademie múzických umění v Praze KANT – Karel Kerlický, 2010. 233 stran. ISBN 978-80-7437-031-1.

PATTERSON, Kerry. Jak mluvit, když o něco jde: klíčové rozhovory v práci i v životě. Brno: BizBooks, 2013. ISBN 978-80-265-0072-8.

Psychosomatický základ veřejného vystupování: jeho studium a výzkum. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2000. 181 s. ISBN 80-85883-50-3.

VAVŘÍKOVÁ, Eliška. Mimesis a poiesis: od etnoscénologického výzkumu k hereckému projevu v inscenaci Farmy v jeskyni Sclavi/Emigrantova Píseň. Praha: KANT – Karel Kerlický, 2009. ISBN 978-80-86970-87-5.

VYBÍRAL, Zbyněk. Psychologie komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-387-1.

Hodnoticí metody a kritéria

docházka 90 %

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů