Základy inscenační dramaturgie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
109ZID2 zkouška 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Projít si s posluchači možnosti významů použití artistických umění jako komunikačního prostředku mezi postavami v rámci divadelního představení. Modelování metafor divadelních obrazů a dramaturgie jejich významů.

Seznámit posluchače s klíčovými termíny jako jsou téma, postavy, dramatická situace, atd… a v praktických cvičeních si osvojit dovednost dokázat převést dramatický nápad do situace na jevišti.

Tematické okruhy:

  1. Námět a různé možnosti jejich narace
  2. Téma jako síla, která si hledá svůj příběh
  3. Postavy a vývoj jejich vzájemných vztahů v dramatické situaci a možnosti jejich zobrazení

Výsledky učení

Student rozumí základním termínům dramaturgické práce jako např.: téma, dramatická situace, postava, divadelní metafora a syntéza výrazových prostředků, či druhů umění. Přesto, že je dnes v autorském divadle dramaturgická práce často rozložena mezi více tvůrců, zvláště jde-li o kolektivní dílo, měli by studenti mít přesnou představu o tom, co dramaturgická práce obnáší. Dokáže na teoretické bázi kreativně využít formy artistického umění jako komunikačního prostředku mezi postavami v rámci divadelní inscenace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná:

CÍSAŘ, Jan. Člověk v situaci. 2. rozšířené vydání (v AMU první). Praha: NAMU, 2016. 194 stran. ISBN 978-80-7331-382-1.

HYVNAR, Jan. Herec v moderním divadle: k divadelním reformám 20. století. Vyd. v nakl. KANT 1. Praha: KANT – Karel Kerlický Akademie múzických umění v Praze, 2011. 271 s. ISBN 978-80-7437-060-1.

Doporučená:

BROOK, Peter. Pohyblivý bod, 40 let divadelního výzkumu 1946-1987. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996.

CÍSAŘ, Jan. Herectví v alternativních divadelních formách. Praha: DAMU, 2010. ISBN 978-80-7331-182-7.

ETLÍK, Jaroslav. Zakoušení divadla. (Vztah noetického a ontologického principu v divadelním umění). Divadelní revue, roč. 10, 1999, č. 1, s. 3–30.

KLÍMA, Miloslav. O dramaturgii. Praha: Pražská scéna, 2016. ISBN 978-80-86102-98-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka 75 %, aktivní účast na hodinách, vypracování eseje o rozsahu min. 5 NS.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů