Autorské právo 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110AP3 Z 2 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petr OSTROUCHOV, Jiří SRSTKA, Jiří ŠTILEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základními pojmy a obsahem autorského práva z hlediska práv výkonných umělců, jak je definován v naší i v evropské legislativě se schopností aplikovat tyto poznatky v praxi, dále bude umět definovat a aplikovat práva výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a naučí se komunikaci s nejdůležitějšími kolektivními správci v ČR.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat na předchozí základy autorského práva v bakalářském studiu a naučit studenty řešit v praxi nejdůležitější smluvní závazky z hlediska výkonných umělců, výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů a rovněž umět řešit veškeré smluvní závazky, které vyvstávají při provozování, nahrávání a šíření autorských děl chráněných kolektivními správci v ČR i v zahraničí. Studenti získají vědomosti a praktické dovednosti při formulování a dodržování smluvních závazků při všech způsobech distribuce hudebního a hudebně dramatického díla i důležitý přehled o smluvně spojených kolektivních správcích ve světě. Naučí se důkladně analyzovat různé způsoby organizační struktury kolektivních správců a rozdíly mezi domácím a anglosaským pojetím ochrany autorských děl.

Tematické okruhy:

Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu

Právo výrobce zvukového záznamu k jeho záznamu

Kolektivní správa

Problematika nejdůležitějších kolektivních správců – OSA, Intergram, Dilia

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprávní základy, licenční smlouva. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-206-3.

Autorský zákon a předpisy související : komentář. Praha: Linde Praha, 2001. ISBN 80-7201-301-7.

SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.

Zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon

Doporučená literatura:

Internetové adresy kolektivních správců: www.osa.cz; www.dilia.cz; www.intergram.cz.

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 60 % výsledného hodnocení

Výklad autorskoprávních problémů z praxe – 40 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů