Autorské právo 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110AP4 ZK 3 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základními pojmy a obsahem autorského práva z hlediska práv rozhlasových vysílatelů a televizních vysílatelů, jak jsou definována v naší i v evropské legislativě. Dokáže aplikovat tyto poznatky v praxi, umí definovat a aplikovat práva provozovatelů sociálních sítí a subjektů zde publikujících a přesně aplikovat závěry Směrnice EU o autorském právu a jednotném digitálním trhu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat na předchozí základy autorského práva v bakalářském studiu i na předchozí semestr autorského práva a naučit studenty řešit v praxi nejdůležitější smluvní závazky z hlediska rozhlasových a televizních médií, ať už se pohybují ve veřejnoprávním nebo soukromém prostoru. Studenti budou důkladně obeznámeni s nejnovějšími trendy autorské ochrany v online prostředí i v dynamicky se rozvíjejícím prostředí sociálních sítí a důkladně se naučí znát poslední směrnici EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Tematické okruhy:

Právo rozhlasového a televizního vysílatele k jeho vysílání

Digitalizace a autorskoprávní problémy

Sociální sítě a jiné platformy

Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu 2019/790

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

TELEC, Ivo. Přehled práva duševního vlastnictví. 1, Lidskoprávní základy, licenční smlouva. 2., upr. vyd. Brno: Doplněk, 2007. ISBN 978-80-7239-206-3.

Autorský zákon a předpisy související : komentář. Praha: Linde, 2001. ISBN 80-7201-301-7.

OSTROUCHOV, Petr. Autorské právo. Praha: AMU, 2005.

SRSTKA, Jiří a kol. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-386-5.

https://www.epravo.cz/top/clanky/smernice-o-autorskem-pravu-na-jednotnem-digitalnim-trhu-109023.html

https://www.mkcr.cz/narizeni-a-smernice-eu-o-autorskem-pravu-a-pravech-souvisejicich-s-pravem-autorskym-695.html

Doporučená literatura:

https://www.pravniprostor.cz/clanky/obcanske-pravo/navrh-smernice-evropskeho-parlamentu-a-rady-o-autorskem-pravu-na-jednotnem-digitalnim-trhu

Hodnoticí metody a kritéria

Znalost látky uvedené v anotaci předmětu – 60 % výsledného hodnocení

Výklad autorskoprávních problémů z praxe – 40 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 70 %

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů