Dějiny populární hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110DPH1 zápočet 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Aleš OPEKAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Aleš OPEKAR

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je základní orientace ve vývojových tendencích světové populární hudby od zábavných a tanečních forem v historických epochách do 19. století a zejména pak po nástupu hudby jazzového okruhu od konce 19. století. Rozpoznání jednotlivých stylově-žánrových druhů a typů populární hudby a schopnost časově zařadit jejich konkrétní projevy. Orientace v pojmosloví používaném v oblasti populární (nonartificiální) hudby. Povědomí o společenském zakotvení a fungování populární hudby v rámci kulturního a politického kontextu.

Tematické okruhy:

 1. vymezení pojmu a charakteristické rysy populární hudby (srovnání s klasickou hudbou)
 2. formy a typy evropské zábavné hudby do 19. století (tance, pijácké písně)
 3. kramářská píseň (vývojové etapy, funkce)
 4. valčík, vznik a hlavní autoři
 5. polka, vznik a hlavní autoři
 6. operety a muzikály
 7. kuplety, šantány a kabarety
 8. náboženské formy afroamerické hudby jako zdroj vzniku jazzu
 9. světské formy afroamerické hudby jako zdroje vzniku jazzu
 10. vznik a vývoj jazzu (hlavní etapy a jejich časové zařazení)
 11. tradiční jazz (vývojové etapy a stylové posuny)
 12. blues
 13. jazzové inspirace ve vážné hudbě
 14. swing

Výsledky učení

Absolvent vysvětlí základní vývojové procesy stylově-žánrových trendů ve vývoji světové populární hudby.

Absolvent interpretuje konkrétní projev populární hudby v uměleckém, kulturním a společenském kontextu.

Absolvent kriticky pracuje s prameny a specializovanou literaturou.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (do roku 1918). Praha: Academia, 1994. ISBN 80-200-0481-5.

KOTEK, Josef. Dějiny české populární hudby a zpěvu (1918 – 1968). Praha: Academia, 1998. ISBN 80-200-0634-6.

MATZNER, Antonín, POLEDŇÁK, Ivan, WASSERBERGER, Igor. ed. Encyklopedie jazzu a moderní populární hudby, část věcná. Praha: Editio Supraphon, 1983. ISBN 02-003-83.

Doporučená literatura:

DORŮŽKA, Lubomír. Populárna hudba - priemysel, obchod, umenie. Bratislava: OPUS, 1978. ISBN 62-291-78.

POLEDŇÁK Ivan. Úvod do problematiky hudby jazzového okruhu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000. ISBN 80-244-180-0.

ZELENAY, Pavol, ŠOLTÝS, Ladislav. Hudba, tanec, pieseň. Zrod a prvé roky slovenskej modernej populárnej hudby. Bratislava: Hudobné centrum, 2008. ISBN978-80-88884-96-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Student dostane zápočet, má-li alespoň 60 % docházky a prokáže-li odbornou znalost, dovednost a způsobilost formou pohovoru na dvě témata vybraná ze 14 vypsaných témat.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů