Psychologie pro managery 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PM1 Z 1 2T česky letní

Garant předmětu

Eva ŠAŠINKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva ŠAŠINKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchači předmětu psychologie pro manažery v prvním semestru výuky získají přehled a znalosti ve vědním oboru psychologie se všemi jejími disciplínami, které jsou nutné pro výkon povolání manažera v oblasti múzických umění. Studenti budou obeznámeni se všemi odbornými pojmy a terminologií vědního oboru psychologie. Zároveň získají základní přehled o dějinách psychologie se zaměřením na hlavní osobnosti tohoto oboru v historickém vývoji.

Na obecný úvod naváže vymezení předmětu psychologie jako svého druhu manažerská psychologie a jejího propojení s hudební vědou. Studenti budou seznámeni s diagnostickými metodami, které jsou nezbytné pro budoucí povolání hudební manažer.

Studium psychologie pro manažery umožní studentovi hlubší sebepoznání vlastních předpokladů, zájmů, motivace, vůle a dalších činitelů, proniknutí do vlastního vědomí a pochopení základních rysů osobnosti manažera.

Forma studia

přednášky

.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem dvousemestrálních přednášek je seznámit studenty se všemi základními pojmy a koncepcemi zejména z oblasti psychologie pro manažery v takovém rozsahu, aby absolvent kurzu byl schopen definovat základní pojmy psychologie, objasnit funkce psychických jevů a vysvětlit jejich základní druhy, spolehlivě se orientoval v hlavních psychologických směrech a dokázal charakterizovat přínos jejich hlavních představitelů a především byl připraven získané poznatky z předmětu úspěšně aplikovat ve vlastní manažerské praxi. Přednášky zaměřené na dějiny psychologie budou pojaty jako uvedení do vývoje psychologického myšlení v návaznosti na hlavní směry evropské filozofie tak, aby studenti získali jasnou představu o ideových zdrojích významných psychologických teorií.

Tematické okruhy: Psychologie jako vědní obor, Základní pojmy psychologie, Úvod do dějin psychologie, Psychologie jako součást filozofie, Vývoj psychologie jako vědní disciplíny, Hlavní psychologické směry 20. století, Základní metody v psychologii, Metodologie a diagnostika v psychologii, Charakteristika vnímání a představivosti, Paměť, učení, pozornost, Emoce a city, Teorie motivace, Psychologie komunikace a organizace, Řešení konfliktních situací.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLATNÝ a kol. Psychologie osobnosti. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-3434-7.

ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery. Praha: Management Press, 2000. ISBN 80-85943-12-3.

BEDRNOVÁ, E. & PAUKNEROVÁ, D. (a kol.). Management osobního rozvoje. Duševní hygiena, sebeřízení a efektivní životní styl. Praha: Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.

MIKULÁŠTÍK, M. Manažerská psychologie. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-4221-2.

NAKONEČNÝ, M. Průvodce dějinami psychologie. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1995. 174 s. ISBN 80-85937-23-9.

PLHÁKOVÁ, A. Dějiny psychologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006. 328 s. ISBN 80-247-0871-X.

PLHÁKOVÁ, A. Učebnice obecné psychologie. Vyd. 1. Praha: Academia, 2004. 472 s. ISBN 80-200-1387-3.

Doporučená literatura:

HARTL, P. – HARTLOVÁ, H. Velký psychologický slovník. Portál 2010. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 800 s. ISBN 978-80-7367-686-5.

HELUS, Z. Úvod do psychologie. Učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2011. 320 s. ISBN: 978-80-247-3037-0.

HUNT, M. Dějiny psychologie. Translated by Ivo Müller – Renáta Mlíkovská. Vyd. 1. Praha: Portál, 2000. 708 s. ISBN 80-7178-386-2.

JUNG, C. G. Duše moderního člověka. Brno: Atlantis, 1994, přel. Karel Plocek.

KUČERA, D. Moderní psychologie. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4621-0.

NAKONEČNÝ, M. Lidské emoce. Vyd. 1. Praha: Academia, 2000. 335 s. ISBN 80-200-0763-6.

PIAGET, J. Psychologie inteligence. Praha: Portál, 1999, 164 s., ISBN 80-7178-309-9.

ROSENBERG, M. B. Nenásilná komunikace. Praha: portál, 2008. ISBN 978-80-7367-447-2.

SHEEHY, N. Encyklopedie nejvýznamnějších psychologů. Translated by Jiří Ogrocký. Vyd. 1. Brno: Barrister & Principal, 2005. 238 s. ISBN 80-86598-82-9.

ŠVANCARA, J. Emoce, motivace, volní procesy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 142 s. Psychologie. ISBN 80-86633-11-X.

URY, W. Jak překonat nesouhlas. Zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednat. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-039-2.

VYBÍRAL, Z. Psychologie lidské komunikace. Praha: Portál, 2000. ISBN 80-7178-291-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Docházka a aktivní účast na přednášce – 50 %

Zpracování a prezentace na zvolené a konzultované téma – 50 %

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
ŠAŠINKOVÁ E.
15:20–16:50
(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:20–16:50 Eva ŠAŠINKOVÁ Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů