Písemná práce magisterská 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG1 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

-, Roman BĚLOR, Dana JANDÁČKOVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat na předchozí znalosti z bakalářského studia při psaní ročníkových prací a bakalářské práce. V případě, že studenti navážou na téma své předchozí bakalářské práce, půjde o prohloubení zvoleného tématu a jeho rozšíření z hlediska použitých zdrojů, pramenů, literatury i způsobů interpretace. V případě volby jiného, „nového“ tématu, po schválení vedoucím katedry a děkanem fakulty, formulují studenti na konci semestru základní teze své práce, zvolený cíl, metodologii a metodu, kterou zvolí k naplnění cíle práce.

Tematické okruhy:

Stanovení tématu magisterské práce

Komparace zvoleného tématu s existující literaturou a dalšími zdroji

Zhodnocení existující a možné pramenné základny a dalších zdrojů

Analýza případných průniků teoretických výsledků práce do praxe hudebního života

Výsledky učení

Studenti mají na konci semestru jasnou představu a písemně formulovanou osnovu se základním metodologickým aparátem své práce, rovněž mají zpracovánu pramennou a zdrojovou základnu svého tématu a dobře zpracovanou bibliografii, případně diskografii své práce (seznam je samozřejmě doplňován v průběhu celého magisterského studia).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

www.iso690.zcu.cz

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci: Specifický žánr vědecké komunikace [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/bp1077/um/4jak_nenapsat_praci.pdf

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání základní osnovy práce a zdůvodnění její struktury – 70 % výsledného hodnocení

Teoretický popis práce s literaturou, zdroji, přímými a nepřímými prameny, se zdroji na internetu – 30 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 50 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů