Písemná práce magisterská 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG2 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Dana JANDÁČKOVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat a pokračovat v teoretické a praktické rovině ve výsledcích z předchozího semestru a naučit posluchače psaní odborného textu věcně správným a argumentačně korektním způsobem. Důraz je kladen na dokonalou znalost písemného projevu, přesné formulace, definiční jistotu a další nutné atributy odborné práce i tomu, aby se práce nezměnila v pouhou kompilaci existující literatury. Studenti se naučí základním postupům při logickém členění celkové práce, od stanovení základního cíle a metodologie, přes komparaci existujících zdrojů až k závěrům.

Tematické okruhy:

Komparace zvoleného tématu s existující literaturou a dalšími zdroji

Aplikace některých metod z příbuzných oborů

Zásady přesné citace, užití existující literatury, kompilace a etika odborné práce

Výsledky učení

Studenti mají na konci semestru zformulovanou první verzi, případně části některých kapitol své práce, rovněž mají zpracovánu nejširší pramennou a zdrojovou základnu svého tématu v systematicky členěném seznamu pramenů a literatury (seznam je samozřejmě doplňován v průběhu celého magisterského studia).

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

www.iso690.zcu.cz

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci: Specifický žánr vědecké komunikace [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/bp1077/um/4jak_nenapsat_praci.pdf

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání první verze práce (popř. částí kapitol) a jejich zdůvodnění – 80 % výsledného hodnocení

Vysvětlení případných námitek vedoucího magisterské práce a samostatná kritika nedostatků existující literatury a dalších zdrojů – 20 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 40 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů