Písemná práce magisterská 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG2 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC, Dana WAGNEROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti mají na konci semestru zformulovanou první verzi, případně části některých kapitol své práce, rovněž mají zpracovánu nejširší pramennou a zdrojovou základnu svého tématu v systematicky členěném seznamu pramenů a literatury (seznam je samozřejmě doplňován v průběhu celého magisterského studia).

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem výuky je navázat a pokračovat v teoretické a praktické rovině ve výsledcích z předchozího semestru a naučit posluchače psaní odborného textu věcně správným a argumentačně korektním způsobem. Důraz je kladen na dokonalou znalost písemného projevu, přesné formulace, definiční jistotu a další nutné atributy odborné práce i tomu, aby se práce nezměnila v pouhou kompilaci existující literatury. Studenti se naučí základním postupům při logickém členění celkové práce, od stanovení základního cíle a metodologie, přes komparaci existujících zdrojů až k závěrům.

Tematické okruhy:

Komparace zvoleného tématu s existující literaturou a dalšími zdroji

Aplikace některých metod z příbuzných oborů

Zásady přesné citace, užití existující literatury, kompilace a etika odborné práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

www.iso690.zcu.cz

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci: Specifický žánr vědecké komunikace [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/bp1077/um/4jak_nenapsat_praci.pdf

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání první verze práce (popř. částí kapitol) a jejich zdůvodnění – 80 % výsledného hodnocení

Vysvětlení případných námitek vedoucího magisterské práce a samostatná kritika nedostatků existující literatury a dalších zdrojů – 20 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 40 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Jiří ŠTILEC
Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Učebna 4021 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
Individuální konzultace po dohodě s vyučujícím, vedoucím práce paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů