Písemná práce magisterská 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110PMG3 zápočet 4 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTILEC

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Roman BĚLOR, Dana JANDÁČKOVÁ, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC, Marek ŠULC

Obsah

Cíl výuky:

Cílem výuky je pokračovat v teoretické a praktické rovině ve výsledcích z předchozích dvou semestrů a naučit posluchače psaní odborného textu věcně správným a argumentačně korektním způsobem. Důraz je kladen na dokonalou znalost písemného projevu, přesné formulace, definiční jistotu, logické a k naplnění cílů práce vedoucí členění celé magisterské práce a další nutné atributy odborného zpracování zvoleného tématu. Velký důraz je kladen na to, aby se studenti naučili odlišit skutečný přínos své vlastní práce od kompilování (byť sebepodrobnějšího) existujících zdrojů. Studenti se naučí kritickému přístupu k existujícím teoriím a výsledkům předchozího bádání.

Tematické okruhy:

Aplikace teoretických poznatků a existujících metodologických postupů do vlastní odborné práce

Struktura práce jako základní nástroj úspěšného splnění vytčených cílů

Komparativní metoda při vytváření závěrů

Další metody z jiných oborů – jejich možná aplikace

Formulační přesnost při interpretaci faktů

Výsledky učení

Studenti na konci semestru předloží rozšířenou první verzi své magisterské práce k posouzení vedoucímu i k debatě na semináři a doplněný seznam pramenů a literatury. Zároveň jsou schopni obhájit nejen text své práce, ale i zvolený metodologický aparát, dílčí i finální závěry a celou strukturu své práce včetně užitých příloh a jejich funkčnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

www.iso690.zcu.cz

ZBÍRAL, Robert. Příručka psaní seminárních a jiných vysokoškolských odborných prací. Praha: Linde, 2009. 159 s. ISBN 978-80-7201-779-9. Dostupné také z: https://is.muni.cz/el/1422/jaro2017/MVV42K/um/Zbiral_prirucka.pdf

MENOUŠEK, Jiří. Jak (ne)napsat diplomovou a dizertační práci: Specifický žánr vědecké komunikace [online]. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/1451/jaro2012/bp1077/um/4jak_nenapsat_praci.pdf

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia, 1997. ISBN 80-7198-173-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Odevzdání rozšířené první verze práce a zdůvodnění dosažených výsledků – 80 % výsledného hodnocení

Vysvětlení případných námitek vedoucího magisterské práce a samostatná kritika nedostatků existující literatury a dalších zdrojů – 20 % výsledného hodnocení

Další požadavky: povinná účast studenta ve výuce min. 40 %

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Jiří ŠTILEC
Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ
Učebna 4024 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
individální konzultace po dohodě s vedoucím práce paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů