Sociologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
110SOC1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniela MACHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniela MACHOVÁ

Obsah

1.CO JE TO SOCIOLOGIE?

PŘEDMĚT SOCIOLOGIE A JEJÍ VNITŘNÍ ČLENĚNÍ, VZTAH K OSTATNÍM VĚDÁM

SMYSL A VÝZNAM SOCIOLOGIE

SPECIFIKUM SOCIOLOGICKÉHO POHLEDU

2.VÝVOJ SOCIOLOGICKÉHO MYŠLENÍ V KONTEXTU PROMĚN SPOLEČNOSTI

PROTOSOCIOLOGIE, HISTORICKÝ VÝVOJ SOCIOLOGIE

KLASICKÉ SOCIOLOGICKÉ DICHOTOMIE: TRADIČNÍ X MODERNÍ S

PARADIGMATA 20. STOLETÍ

POST-SPOLEČNOSTI (POSTMODERNÍ, POSTINDUSTRIÁLNÍ, NARCISTICKÁ ATD.)

3.MOC A IDEOLOGIE A POLITIKA

MOC A AUTORITA VE SPOLEČNOSTI

IDEOLOGIE – POLITICKÉ IDEOLOGIE (NACISMUS, KOMUNISMUS)

DEMOKRACIE – JAKO SYSTÉM A JAKO PRINCIP

4.GENDER

IDENTITA A SEXUALITA

FEMINISMUS A GENDER STUDIES

POSTAVENÍ MUŽE A ŽENY V DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI (PARTNERSTVÍ, PRÁCE)

5.RODINA

OSOBNOST, PROCES SOCIALIZACE A INDIVIDUALIZACE

TEORIE SOCIÁLNÍCH ROLÍ (SIMMEL, MEAD)

6.KULTURA, INSTITUCE A ORGANIZACE

INSTITUCE, ORGANIZACE, BYROKRACIE (WEBER, CROZIER)

STŘET CIVILIZACÍ (HUNTINGTON, FUKUYAMA)

7.MASOVÁ KULTURA

VYŠŠÍ, NIŽŠÍ KULTURA

KONZUMNÍ SPOLEČNOST

8.NÁBOŽENSTVÍ

CÍRVE, SEKTY, NÁBOŽENSKÁ HNUTÍ

SEKULARIZACE, PRIVATIZACE, DEPRIVATIZACE (WEBER, BERGER, CASANOVA)

Výsledky učení

Cílem kurzu je seznámení se základními tématy sociologie a osvojení si samostatného kritického pohledu na problémy současné společnosti prostřednictvím přednášek, skupinové diskuse a rozboru konkrétních sociologických textů.

Předpoklady a další požadavky

seminární práce v rozsahu 2-3 strany (kritická analýza sociologického textu, vlastní esej na sociologické téma, případně písemný podklad pro referát přednesený na přednášce)

Literatura

DOPORUČENÁ ZÁKLADNÍ LITERATURA:

Jandourek, J.:Úvod do sociologie. Praha, Portál 2003

Giddens, A.:Sociologie. Praha, Argo, 2001

Disman, M.:Jak se vyrábí sociologická znalost. Praha, Karolinum 1993, (kap. 3-7, 10)

Šubrt, J. a kol.:Kapitoly ze sociologie veřejného mínění, Praha, Karolinum 1998,

(str. 73-164)

Velký sociologický slovník, kol. autorů, Praha, Karolinum 1996

DALŠÍ LITERATURA:

Bauman, Z.:Myslet sociologicky: Netradiční uvedení do sociologie. Praha, SLON 1996

Bauman, Z.:Globalizace. Důsledky pro člověka. Praha, Mladá fronta, 2000

Bauman, Z.:Modernita a holocaust. Praha, SLON 2004

Bek, M.:Vybrané kapitoly z hudební sociologie. FF UP, Olomouc 1993

Berger, P. L.: Pozvání do sociologie. Praha, FMO 1991

Buriánek, J.: Sociologie. Praha, Fortuna 1996

Blaukopf, K.:Musical Live in a Charging Society. Amadeus Press, Oregon 1992

(v originálu: Musik Wandel der Gesellschaft, Berlin 1984)

Cuin, C.-H., Gresle, F.: Dějiny sociologie, Praha, SLON 2004

Keller, J.: Úvod do sociologie. Praha, SLON 1991

Keller, J.:Dějiny klasické sociologie, Praha, SLON 2004

Montoussé, M., Renouard, G.: Přehled sociologie. Praha, Portál 2005

Petrusek, M.:Společnosti pozdní doby.SLON 2007

Petrusek, M.: Sociologie. Praha, Státní pedagogické nakladatelství 1992

Petrusek, M., Miltová, A., Vodáková, A.: Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha, SLON 2000

Osborne, R., van Loon, B.: Sociologie (jako komiks). Praha, Portál 2002

Hodnoticí metody a kritéria

Četba zadaných textů, zodpovězení zadaných otázek a příprava k diskuzi tématu na hodině.

Aktivita na přednáškách.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů