Akustika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AKU ZK 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování bude student mít znalosti potřebné k popisu akustického pole a k charakterizaci přenosů akustické energie pomocí fyzikálních veličin používaných v akustice, porozumí principům používaným k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi a bude teoreticky připraven na vypracování témat okruhů prokazujících znalosti u státní závěrečné zkoušky z Hudební akustiky.

Forma studia

přednáška, 1 h /týdně

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětů Úvod do akustiky pro hudebníky, Hudební akustika a Akustika hudebních nástrojů.

Obsah kurzu

Předmět má za cíl seznámit studenty s fyzikálními veličinami používanými v akustice k popisu akustického pole, k charakterizaci přenosů akustické energie a k modelování akustických soustav a přenosů mezi nimi. V závěru dá do souvislosti znalosti, které studenti v průběhu studia získávali v jednotlivých specializovaných, akusticky zaměřených předmětech: Úvod do akustiky pro hudební obory AMU, Hudební akustika, Úvod do psychoakustických měření, Akustika hudebních nástrojů, Prostorová akustika, Akustická měření, Elektroakustika k vykonání státní závěrečné zkoušky  

Tematické okruhy:

Historie akustických poznání: metody výzkumů problematiky vytváření, šíření a vnímání zvuku; zásadní akustické objevy a zákony;

Základní akustické veličiny a jejich interpretace: akustický tlak; akustická rychlost; objemová rychlost; akustický výkon a energie; akustická intenzita; hustota energie;

Základní hodnoty akustických veličin: špičkové, efektivní, střední, logaritmické; dB a výpočty s nimi; lineární a logaritmické stupnice; časový průběh veličiny;

Impedance: akustická, měrná, mechanická; akustické prvky: rezistor, inertor, elastor;

Akustické soustavy; elektroakustické a elektromechanické analogie;

Souvislosti mezi mechanickými a akustickými soustavami; akustické vedení; impedanční přizpůsobení; důsledky vlastností akustických vedení;

Státnicový okruh 1. Fyzikální akustika: fyzikální principy vzniku zvuku a jeho šíření; kmitání; tlumení; rezonance; interference; vlnění;  

Státnicový okruh 2. Přenos hudebního signálu; časové a frekvenční analýzy; syntéza hudebních signálů;

Státnicový okruh 3. Prostorová akustika: akustické pole; vlastní kmity prostoru; dozvuk; akustická pohltivost a neprůzvučnost;

Státnicový okruh 4. Akustika zdrojů zvuku: akustická typologie zdrojů; chordofony; Idiofony; membranofony; 3D nástroje; aerofony; píšťalové varhany; hlasí;

Státnicový okruh 5. Psychoakustika: hodnocení vlastností zvuku poslechem; fyzikální a vnímané vlastností zvuku; sluchové pole; faktory ovlivňující percepci zvuku; fyziologie slyšení; limity vnímání; etické principy; ochrana sluchuí;

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

OTČENÁŠEK, Zdeněk a kol. Retná varhanní píšťala a její základní intonační nastavení. Praha: AMU, 2018. ISBN 978-80-7331-467-5.

SYROVÝ, Václav. Kapitoly o varhanách. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-009-0.

ŠKVOR, Zdeněk. Elektroakustika a akustika. Praha: ČVUT, 2012. ISBN 978-80-01-05034-7.

ŠPELDA, Antonín. Hudební akustika. Praha: SPN, 1978. ISBN 14-792-78.

VONDRÁŠEK, Martin a kol. Akustika hudebních prostorů v České republice 1 až 6. Praha: AMU, 2008 až 2015. ISBN 978-80-7331-141-4, ISBN 978-80-7331-160-5, ISBN 978-80-7331-196-4, ISBN 978-80-7331-315-9, ISBN 978-80-7331-288-6, ISBN 978-80-7331-344-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů předmětu. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Známka odpovídá klasifikaci metodiky ECTS.

Poznámka

Výuka probíhá v pondělí 14:00 - 14:45

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů