Akustická měření

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171AKUM zápočet 4 12 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 91 až 111 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student bude mít přehled o metodice měření vlastností zvuku, zvukového signálu a zvukových zařízení především pro potřeby nahrávací praxe a zvukové postprodukce. Bude schopen samostatně navrhnout a provést měření a zpracovat, vyhodnotit a interpretovat získaná data.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Student získá základní orientaci v metrologii, seznámí se s procesem návrhu měřicího postupu, praktickým provedením měření a následným zpracováním a vyhodnocením získaných dat. Zvláštní pozornost bude věnována měření v akustice a elektroakustice se zaměřením na potřeby nahrávací praxe a zvukové postprodukce. Tomu bude odpovídat i výběr typů měření, použitých měřících přístrojů a softwarových nástrojů.

Tematické okruhy:

Úvod do metrologie, chyby měření, měření elektrických a neelektrických veličin

Typy měřicích signálů, základní měřicí přístroje, měřicí mikrofony, cejchování

Úrovňový diagram záznamového a reprodukčního řetězce

Měření mikrofonů a reproduktorů

Měření a nastavování záznamových zařízení, měřicí pásky

Měření a nastavování reprodukčních zařízení, měřicí desky a CD

Měření úrovně a fáze signálu v mixážních stolech

Měření akustických veličin

Měření hladin akustického tlaku a intenzity, zvukoměry, cejchování

Měření v prostorové akustice, základní metody měření doby dozvuku

Hardwarové a softwarové prostředky frekvenční analýzy

Měření akustických vlastností hudebních nástrojů

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. 3. dopl. vyd. Praha: NAMU, 2013. ISBN 978-80-7331-297-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Praktická zkouška a pohovor, při nichž student prokáže znalosti látky uvedené v tematických okruzích (50 % výsledného hodnocení praktická část, 50 % pohovor). Minimální povinná účast studenta ve výuce je 70 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů