Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT8 ZK 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti si na dílčích úkolech prověří správnost postupů pro připravovaný absolventský výkon. Studenti vytvoří absolventské výkony pod supervizí vedoucího pedagoga.

Použijí k tomu veškeré znalosti, dovednosti i kompetence své specializace. Dokáží pracovat v týmu v požadovaných fázích přípravy, nahrávání a postprodukce. Dílčí úkoly zpracovávají samostatně.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Příprava a realizace magisterských absolventských výkonů obou specializací. Prohloubení dovedností spojených se zadáním absolventského výkonu formou cvičných projektů, které pedagog zařadí před provedením abs. výkonu.

Shrnutí obsahu předmětu:

Výuka je zaměřena na realizaci magisterského absolventského výkonu. Pedagog rozhoduje o zařazení cvičných úkolů, řešících část problematiky zadání.

Tematické okruhy:

  1. Cvičné projekty se zaměřením na téma absolventských výkonů
  2. Příprava, nahrávání a postprodukce absolventské nahrávky
  3. Hudební režie - absolventský výkon při nahrávání zadaného úkolu
  4. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů
  5. „Live“ mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl
  6. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu
  7. Poslech a oprava realizovaných děl, mix a mastering

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební a taneční fakulty AMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Další tituly budou upřesněny vyučujícím dle individuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky nebo provedení hudební režie hudebního snímku. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student hudební režie předkládá podrobnou zprávu o nahrávání.

Student během semestru zpracuje absolventskou nahrávku. Povinná docházka na praktická cvičení: 90 %. Požaduje se spolupráce se studenty bakalářského stupně studia.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů