Praxe zvukové tvorby a hudební režie 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171PZVT8 zkouška 10 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Příprava a realizace magisterských absolventských výkonů obou specializací. Prohloubení dovedností spojených se zadáním absolventského výkonu formou cvičných projektů, které pedagog zařadí před provedením abs. výkonu.

Shrnutí obsahu předmětu:

Výuka je zaměřena na realizaci magisterského absolventského výkonu. Pedagog rozhoduje o zařazení cvičných úkolů, řešících část problematiky zadání.

Tematické okruhy:

  1. Cvičné projekty se zaměřením na téma absolventských výkonů
  2. Příprava, nahrávání a postprodukce absolventské nahrávky
  3. Hudební režie - absolventský výkon při nahrávání zadaného úkolu
  4. Modifikace a kombinace mikrofonních systémů, použití spotů
  5. „Live“ mixáž se současným provedením časových, dynamických, barevných a prostorových úprav signálu při záznamu díla či ozvučení scénických děl
  6. Postprodukční mixáž, střih, úprava barvy, celkové dynamiky a prostoru pořízeného záznamu a automatizace procesu zpracování signálu
  7. Poslech a oprava realizovaných děl, mix a mastering

Výsledky učení

Studenti si na dílčích úkolech prověří správnost postupů pro připravovaný absolventský výkon. Studenti vytvoří absolventské výkony pod supervizí vedoucího pedagoga.

Použijí k tomu veškeré znalosti, dovednosti i kompetence své specializace. Dokáží pracovat v týmu v požadovaných fázích přípravy, nahrávání a postprodukce. Dílčí úkoly zpracovávají samostatně.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Zvukový materiál z archivu Zvukového studia Hudební a taneční fakulty AMU.

ZAMAZAL, Václav. Hudební nástroje před mikrofonem. Praha: Editio Supraphon, 1975.

DICKREITER, Michael. Mikrofon-Aufnahmetechnik. Leipzig: S. Hirzel, 2003.

WALNE, Graham. Sound for Theatre. Kent: Whitstable, 1990.

Další tituly budou upřesněny vyučujícím dle individuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška se skládá z předložení a obhájení vlastní vybrané zvukové nahrávky nebo provedení hudební režie hudebního snímku. Nutnou přílohou ke zvukové nahrávce je písemná explikace, popisující její vznik, použitá zařízení a postupy při její realizaci. Student hudební režie předkládá podrobnou zprávu o nahrávání.

Student během semestru zpracuje absolventskou nahrávku. Povinná docházka na praktická cvičení: 90 %. Požaduje se spolupráce se studenty bakalářského stupně studia.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů