Rozbory nahrávek 10

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171RONA0 ZK 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je na základě analytického poslechu hudebních nahrávek schopen plynule a fundovaně se vyjádřit ke zvukovému ztvárnění nahrávky, dokáže popsat míru stylizace zvukového pojetí nahrávky např. oproti koncertnímu provedení, případně odhadne způsob záznamu a zpracování.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu je nabývání, tříbení a upevnění poslechových zkušeností a rozvíjení schopnosti analyzovat rozličná zvuková ztvárnění nahrávek hudebních nástrojů a zpěvu v různých akustických podmínkách s ohledem na instrumentaci daného díla. V případě význačných děl jsou porovnávány nahrávky téhož díla v podání různých interpretů, ztvárněné různými nahrávacími týmy a vydané různými vydavatelstvími.

Tematické okruhy:

Sólový nástroj: smyčcový (housle, violoncello), dechový, drnkací (loutna, harfa, kytara), klávesový (klavír, cembalo). Malý vokální soubor a capella. Sbor a capella. Varhany.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Zvukový archiv Zvukového studia HAMU

Fond hudebních nahrávek knihovny HAMU

Doporučená literatura:

Elektronické studijní zdroje Knihovny HAMU:

Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Digital Concert Hall. Dostupné z : https://www.digitalconcerthall.com/en/home

Recenzní rubriky významných hudebních časopisů (Gramophone, Diapason apod.)

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení atestace podmiňuje vystoupení studenta na semináři s referátem o celkové délce minimálně 70 minut (včetně poslechu ukázek) a jeho aktivní účast v diskusi o svém vystoupení i o dalších referátech. Doporučená forma referátu je analýza a recenze zvukového díla z hlediska zaměření předmětu, popř. dramaturgické zdůvodnění zařazení či nezařazení posuzovaného díla např. do rozhlasového vysílání z hlediska koncepce zvukového ztvárnění. Nedílnou součástí referátu jsou vhodně zvolené zvukové ukázky.

Povinná účast studenta na seminářích min. 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů