Komorní hra na bicí nástroje 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN8 zápočet 4 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

V rámci předmětu Komorní hra na bicí nástroje 8 studenti vytvářejí komorní seskupení různého složení nebo pokračují ve hře v souborech vytvořených během bakalářského studia. Cílem předmětu je kvalitní nastudování komorní skladby s vysokou uměleckou úrovní a výrazovou vyzrálostí. Pozornost je nadále soustředěna na rozvíjení společného hudebního, artikulačního a rytmického cítění, intonace, souhry, vzájemné komunikace, vyváženého zvuku souboru a vytváření společného hudebního pojetí skladby. Je rozvíjeno vnímání spoluinterpretů, dovednost určení, pochopení a realizace funkce vlastního partu v rámci celku. Student získává samostatnost při tvorbě dramaturgie, organizaci zkoušek, hledání výrazových možností a sjednocení souboru.

Tematické okruhy:

  1. Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů), principy veřejné prezentace uměleckého výkonu v pozici komorního hráče
  2. Pěstování kolektivního ducha tvorby – sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře, komunikace při hře v komorním souboru, strukturování zkoušek komorního souboru a efektivní strategie jejich vedení
  3. Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů – kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů – dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Výsledky učení

Student je obeznámen s principy kolektivní interpretace.

Je schopen identifikovat své nedostatky. Má schopnost naslouchat, spolupracovat, konstruktivně vyjadřovat názory a upřednostňuje společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je schopen sebereflexe, dokáže rozlišit, kdy je případný nesoulad zaviněn jím samým a kdy spoluhráčem. Je otevřený konstruktivní kritice, kterou dokáže zužitkovat ve svůj prospěch.

Dokáže rozpoznat funkci svého partu v dané kompozici v každém příslušném úseku skladby a dokáže ji naplnit.

Je schopen empatického hudebního vnímání.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Při volbě repertoáru se předpokládá individuální kreativní iniciativa studenta. Vzhledem k různorodosti sestavených komorních souborů jsou možnosti výběru skladeb k nastudování značné. Proto následující výčet je pouze příkladem možností literatury pro komorní soubory bicích nástrojů nebo souborů s výraznou účastí bicích nástrojů.

Repertoár je vybírán také s ohledem na predispozice jednotlivých studentů a jejich různé osobní specializace v rámci oboru (zaměření na marimbu / vibrafon/ multiperkuse/ nástroje symfonického orchestru atp./.

Pozornost je věnována také požadovanému repertoáru pro různé interpretační soutěže v komorní hře na národní i mezinárodní úrovni.

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby.

TREVINO, Ivan. Crossroads

ANDREASSON, Per. Tin Play

KOPPEL, Anders. Toccata

SKUBALA, Krystian. Strawberry Therapy

KOSHINSKI, Gene. Dance of the Drums

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry. Nastudování skladeb v rozsahu 20 minut a jejich interpretace v rámci ročníkového koncertu. Docházka minimálně 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů