Melodické bicí nástroje 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI5 Z 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen veřejných sólových i komorních prezentací.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má přehled o nejnovějších prvcích vývoje oboru objevujících se kontinuálně v celosvětovém měřítku a je schopen implementovat je do svého profesního života.

Je schopen sestavit reprezentativní dramaturgii vlastního koncertu tak, aby byla funkční v kontextu aktuálního společenského prostředí.

Je schopen aktivně spolupracovat se skladateli při vzniku nových skladeb pro bicí nástroje.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejnovějšími technikami hry a interpretačními postupy a přístupy - obor bicí nástroje je velice dynamický, k jeho plné emancipaci došlo až ve 20. století.

Student je veden k získávání přehledu o celosvětovém vývoji, neustále se doplňujícím repertoáru a ke schopnosti sestavit dramaturgii vlastního koncertu.

Proces osamostatňování studenta při stanovení koncepce realizace interpretovaného díla a strategie nácviku je v závěrečné fázi.

Tematické okruhy:

Seznamování se s nejnovějšími světovými trendy v oblasti techniky hry i v oblasti interpretačního pojetí a dramaturgie koncertů.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín a tvorbě dramaturgie koncertu.

Příprava sólových a komorních skladeb pro absolventský koncert.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

FORD, Mark. Afta Stuba

KOTOWICZ, Jakub. Good vibes

ROSAURO, Ney. Three Preludes

SAMMUT, Eric. Caméléon

SÉJOURNÉ, Emmanuel. Concerto pour vibraphone et orchestre

SKUBALA, Krystian. Strawberry therapy

STEVENS, Leigh Howard. Rhytmic Caprice

STOUT, Gordon. Two Mexican Dances for Marimba

TANAKA, Toshimitsu. Two Movement for Marimba

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů