Didaktika/Vyučovatelská praxe-jazz 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DPJ1 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Obsah

Didaktika se váže na všechny výukové postupy včetně specifikace metodických výstupů a kvality výstupů interpretačních oborů. Výuka probíhá pod vedením pedagogů Katedry jazzové hudby se zvláštním zaměřením na individuální schopnosti studenta. Vyučovatelská praxe probíhá ve spolupráci s vybranými školami v Praze:

Pražská konzervatoř, Na rejdišti 1, 110 00 Praha 1

Gymnázium a Hudební škola hlavního města Prahy, Komenského nám. 400/9, 130 00 Praha 3

Základní umělecká škola, Štefánikova 217/19, 150 00 Praha 5

Soukromá ZUŠ Music Art v.o.s., Písková 126/27, 143 00 Praha 12 – Modřany

International School of Music and Fine Arts, s.r.o. ¬– Soukromá základní umělecká škola, s.r.o., Příběnická 972/16, 130 00 Praha 3

Posluchači mají povinnost hospitovat a vést výuku pod odborným dohledem pedagogů uvedených škol.

Tematické okruhy:

  1. Stavba výukové hodiny pro ZUŠ, konzervatoř, vysokou školu
  2. Didaktické zásady v aplikaci na výuku
  3. Příprava na veřejná vystoupení
  4. Hodnocení uměleckého výstupu na soutěžích různého typu
  5. Význam souborové hry z hlediska uměleckých a sociálních aspektů

Výsledky učení

Student zvládá výukovou problematiku na základních, středních i vysokých školách a má dostatečné vědomosti pro řešení metodických a didaktických požadavků.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Literatura

Povinná literatura: vybrané kapitoly

ČÁP, J. – MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

MERTIN, V. – KREJČOVÁ, L. (Eds.) a kol. Metody a postupy poznávání žáka. Pedagogická diagnostika. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-014-2.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7.

VALIŠOVÁ, A. – KASÍKOVÁ, H. a kol. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3357-9.

RVP pro základní umělecké vzdělávání. Dostupné z: http://www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani

Dále literatura doporučená vyučujícím, která se zaměřuje na didaktiku jednotlivých hudebních nástrojů.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na přednáškách

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů