Fyziologická a psychologická akustika - slyšení

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180FPAZT zkouška 10 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 208 až 258 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíle výuky:

Cílem výuky je objasnit doktorandům akustické, fyziologické, neuronální a psychologické procesy při vnímání hlasitosti, výšky, barvy a doby trvání u různých typů zvuků a ovlivnění tohoto vnímání nelinearitami a maskovacími jevy, včetně jejich příčin. Účelem výuky je poskytnout teoretické znalosti, které doktorandovi umožňují cíleně připravovat vhodné poslechové testy, které využije jako výzkumný prostředek při řešení problematiky týkající se jeho dizertační práce.

Shrnutí obsahu předmětu:

Předmět shrnuje poznatky z mnoha oborů, které se zabývají lidským slyšením, a poskytuje doktorandům oboru Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU celkový přehled o jevech, které se uplatňují při poslechu zvuků posluchačem. Výuka je členěna do tematických okruhů s návazností od příčin probíhajících sluchových procesů až po jejich důsledky ve sluchových vjemech.

Tematické okruhy:

Fyziologie sluchového orgánu: vnější a střední ucho; boltec; bubínek; bubínkový napínač; třmínkový sval; převodní mechanismus;

Vnitřní ucho: hlemýžď; bazilární membrána; Cortiho orgán; vnitřní a vnější vláskové buňky; inervace;

Neurofyziologie: synapse; myelinizovaný neuron; spontánní aktivita; nervový vzruch (pravděpodobnostní model); vzestupná a sestupná nervová dráha;

Proces slyšení: pohyby bubínku, oválného okénka, perilymfy, bazilární membrány, vlásků vláskových buněk (IHC, OHC);

Převod pohybu na nervové vzruchy: změny potenciálu pohybem vlásků IHC; otevření synapse; nervové vzruchy a jejich šíření; neurogram;

Překódování změn akustického tlaku do neurogramu: periodicita; počet vzruchů; tonotopie ve sluchové dráze;

Psychoakustické jevy: křivky stejné hlasitosti; jevy prvního a druhého řádu (maskování, zázněje, kombinační tóny); sluchové pole;

Psychoakustické jevy: kritická šířka pásma; nadprahová hlasitost zvuku; výška zvuku;

Psychoakustické jevy: zpětnovazební reflexy; déletrvající expozice zvukem; iluze a zkreslení ve sluchovém orgánu; adaptace; únava a poškození sluchu;

Sluchové vjemy: sluchová dráha (elektrofyziologie sluchových jader a kůry); limity současného poznání;

Binaurální slyšení: akustický vliv hlavy a boltce; principy lokalizace zdroje zvuku;

Objektivní a subjektivní vlastnosti hudebního signálu: statické a dynamické pojetí; vjem jednoduchých tónů a komplexních zvuků; konsonance a disonance;

Výsledky učení

Doktorand získá teoretické znalosti, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné absolvování navazujícího předmětu „Psychologická akustika - poslechové testy“. Získané teoretické znalosti mu umožní cíleně připravovat vhodné poslechové testy s posluchači a správně je vyhodnocovat. Poslechové testy jsou v oboru Zvukové tvorby a hudební režie základním výzkumným prostředkem při řešení problematiky výzkumné dizertační práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

Doporučená literatura:

PUJOL, R., BLATRIX, S., MERRE, S., CHAIX, B. Journey into the world of hearing. NeurOreille: 2022. Dostupné na: http://www.cochlea.eu/en

NOBILI, R., MAMMANO, F. Biophysics of the cochlea: Linear approximation. Journal of the Acoustical Society of America, 1993, 93, 3320-3332.

SYROVÝ, Václav. Hudební akustika. Praha: AMU, 2013. ISBN 9788073312978.

ŠTĚPÁNEK, Jan - MORAVEC, Ondřej. Barva hudebního zvuku a její slovní popis, Praha: AMU, 2005. ISBN 8073310317.

BŘICHÁČEK, V. Úvod do psychologického škálování. Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava: 1978.

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky, Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand prokáže znalosti z probrané látky zkouškou. Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na 5 otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Úspěšné vykonání zkoušky je klasifikováno hodnocením prospěl.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
17:30–19:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–19:00 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů