Kritické čtení odborného textu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180KCHP zkouška 6 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 108 až 138 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Jedná se o specializovanou přednášku určenou pro letní semestr prvního roku studia, která navazuje na metodologicky orientovaný kurz Výzkumné a publikační metody. Studenti se naučí vztahovat teoretické poznatky z četby odborných textů k vlastní umělecké tvorbě a vědecké práci. Přednášky vyučujícího budou kombinovány se seminárními diskusemi o probíraných textech.

Tematické okruhy:

V rámci předmětu Kritické čtení odborného textu budou k analýze vybírány především důležité kapitoly ze spisů autorů, jež jsou relevantní pro současné myšlení a teoretickou reflexi managementu, produkce a marketingu (Kotler, Drucker a další včetně textů našich autorů). Snahou bude představit celkový myšlenkový kontext, přiblížit autorem využívané pojmy a termíny a následně se je pokusit vztáhnout na oblasti bádání studentů. Při práci s textem a následné diskusi o něm budou studenti podněcováni aktivně promýšlet diskutované myšlenkové paradigma. Výběr textů uvedený v oddílu Studijní literatura a studijní pomůcky je spíše orientační, konkrétní texty budou voleny v návaznosti na témata dizertačních prací a odborné zaměření studentů.

Výsledky učení

Prohloubení analytických schopností a kritického pohledu studentů při práci s odborným textem. Rámcový vhled do současného myšlení v oblasti organizace a produkce umění a jeho teoretické reflexe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ADORNO, Theodor W. Einleitung in die Musiksoziologie, Zwölf theoretische Vorlesungen. 12. Auflage. Suhrkamp Verlag, 1975. ISBN 978-3-518-27742-3.

CIKÁNEK, Martin. Kreativní průmysly – příležitost pro novou ekonomiku. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-231-7.

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo aneb O divadle jinak. Praha: Pražská scéna, 2004. ISBN 80-86162-53-X.

HÖHNE, Steffen. Kunst- und Kulturmanagement. Wilhelm Fink Verlag, 2009. ISBN 978-3825232788.

KAISER, Michael M. Strategické plánování v umění: Praktický průvodce. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2009. ISBN 978-80-7008-236-2.

KOTLER, Philip – DIPAK, C. Jain – SUVIT, Maesincee. Marketing v pohybu, Nový‎ přístup k zisku, růstu a obnově. Praha: Management Press, 2007. ISBN 80-7261-161-4.

LYOTARD, Jean-Francois. O postmodernismu. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 1993. ISBN 80-7007-047-1.

Doporučená literatura:

DRUCKER, Peter F., The Essential Drucker, HarperCollins USA, 2008.

WEISS Antonio, The Practical Guide to Digital Transformation, Kogan Page Ltd., 2022, ISBN: 781398603653.

FOUCAULT, Michel. Archeologie vědění. Praha: Herrmann & synové, 2002. ISBN 978-8023901245.

GODIN, Seth. Všichni marketéři jsou lháři, Síla vyprávění věrohodný‎ch příběhů v nevěrohodném světě. Praha: Management Press, 2006. ISBN 80-7261-151-8.

KUHN, Thomas Samuel. Struktura vědeckých revolucí. Praha: OIKOYMENH, 1997. Knihovna novověké tradice a současnosti. ISBN 80-86005-54-2.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím. Extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. Eseje. ISBN 80-207-0296-2.

Web:

https://monoskop.org/File:Manovich_Lev_The_Language_of_New_Media_2001.pdf

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: dílčí písemná reflexe probíraných textů, aktivní účast v diskusích týkajících se probíraných textů a témat.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů