Metodologické minimum

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180MINIM ZK 10 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Pochopení základních rozdílů mezi typy informačních zdrojů, jejich správné využití při psaní odborného textu, schopnost odlišit relevantní zdroj a falzum nebo fake news a schopnost aktivního působení v odborné komunitě.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti jsou při přípravě odborného textu důkladně seznámeni s pojmem heuristika, s dokonalou prací s prameny a literaturou, jejich rozlišením a kritickým hodnocením všech typů zdrojů zejména s ohledem na úlohu nových médií a funkci digitálních zdrojů.

Tematické okruhy:

Co jsou zdroje informací

Prameny přímé a nepřímé

Falzifikáty, fake news

Verifikace pramenů a literatury, komparační a další metody

Memoáry jako prameny a literatura

Dostupná pramenná, informační a zdrojová základna v ČR a v Evropě

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HENDL, J. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.

HLAVÁČEK, Ivan – KAŠPAR, Jaroslav – NOVÝ, Rostislav. Vademecum pomocných věd historických. Praha: H+H, 2007. ISBN 80-7319-004-4.

LINDNEROVÁ I. a kol., Úvod do metodiky výzkumu, učební text. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2016. ISBN 978-80-88064-23-7. Dostupné z: https://adoc.pub/uvod-do-metodiky-vyzkumu.html

REICHEL, Jiří. Kapitoly metodologie sociálních výzkumů. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2009, 192 s. ISBN 978-80-247-3006-6.

TRAMPOTA, T. – VOJTĚCHOVSKÁ, M. Metody výzkumu médií. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-683-4.

VANĚK, M. – MÜCKE, P. – PELIKÁNOVÁ, H. Naslouchat hlasům paměti. Teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2008. ISBN 978-80-7285-089-1.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení zkoušky: aktivní účast na přednáškách, kvalita výstupů, schopnost teoreticky i prakticky zvládat metodologické základy odborné a vědecké práce s prameny a literaturou

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů