Psychologická akustika - poslechové testy

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180PATZT zkouška 10 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 229 až 279 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíle výuky:

Cílem výuky je objasnit doktorandům principy provádění psychoakustických poslechových testů. Účelem výuky je navázat na teoretické znalosti z předmětu „Psychologická akustika - slyšení“ a vhodnými uspořádáními stimulů, dotazů, škál, respondentů v různých typech poslechových testů eliminovat vliv subjektivních vjemů na jejich výsledky. Znalosti doktorandovi umožní cíleně připravovat vhodné poslechové testy, které využívá jako výzkumný prostředek při řešení problematiky týkající se jeho dizertační práce.

Shrnutí obsahu předmětu:

Předmět shrnuje poznatky z teorie slyšení, experimentální psychologie, psychoakustiky a vícedimenzionálních postupů statistické analýzy. Poskytuje doktorandům oboru Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU celkový přehled o jevech, které se uplatňují při poslechu zvuků posluchačem v rámci poslechových testů, metodicky řeší minimalizaci systematických chyb při jejich provádění a objasňuje způsoby, jak z dat naměřených při poslechových testech získat faktory a dimenze odlišující jednotlivé sluchové vjemy. Výuka je členěna do tematických okruhů s návazností od příčin výskytu systematických chyb při poslechových testech až po jejich eliminaci a po možnosti, jak odhalit skryté vícedimenzionální souvislosti ve získaných datech.

Tematické okruhy:

Psychoakustická měření: Grahamova rovnice obecného chování organizmu; psychologické experimenty (podněty, testované osoby, administrátor, metody); experimentální veličiny (prahové hodnoty, diference limen, příčinné a nahodilé jevy);

Plánování poslechového experimentu: vazba na teorii, řešený problém a hypotézu; předexperimentální příprava testu: formulování otázek; výběry podnětů; respondentů; metod; etické hledisko;

Škálování v měřicích postupech získávání subjektivních dat: Multidimenzionalita studovaných dějů; důsledky vícerozměrnosti; externí faktory zvyšující vícerozměrnost; typy popisu vjemů; stupnice; přípustné operace s daty;

Metody: subjektivní posuzování (zatřídění, hodnocení míry); srovnávání (párové, kombinované, seřazování); obvyklé typy škál a forem provedení;

Systematické chyby a jejich minimalizace: chyby časové, polohy, centrální tendence, asociace, posuzovacího stylu, známosti, kontrastu, logické;

Administrace experimentu: pravidla pro časový sled testu a variování respondentů, podnětů, sezení, prostředí, metod způsobů prezentace (úloh a podnětů) a získávání odpovědí (kdo, co, kdy, kde, jak, kam); formulování otázek; zácvik; zahřívání; přerušení; přestávky;

Výsledky experimentu: proměnné (závislé, nezávislé, pomocné, externí); hodnoty proměnných (případy, parametry); tabulkové výstupy;

Statistické zpracování výsledků: statistické znaky a jednotky; náhodné veličiny; Thurstoneův zákon komparativního srovnávání; rozdělení pravděpodobnosti; jednorozměrné popisné statistiky (odhad střední hodnoty, směrodatná odchylka); statistická významnost;

Příklady použití statistik: X2 test; korelace; jedno a více rozměrné statistiky; stupně volnosti;

Odhady trendů a podobností: lineární regrese; shluková analýza;

Odhady vícerozměrných struktur v datech: faktorová analýza; multidimenzionální škálování;

Percepční prostory a jejich interpretace: vnoření hodnot subjektivních nebo objektivních veličin do vícerozměrných strukturovaných prostorů;

Výsledky učení

Doktorand získá poznatky, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšné provádění poslechových testů. Získané vědomosti mu umožní cíleně připravovat vhodné poslechové testy s posluchači a správně je vyhodnocovat. Poslechové testy jsou v oboru Zvukové tvorby a hudební režie základním výzkumným prostředkem při řešení problematiky výzkumné dizertační práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

OTČENÁŠEK, Zdeněk. O subjektivním hodnocení zvuku. Praha: AMU, 2008. ISBN 9788073311131.

Doporučená literatura:

BŘICHÁČEK, V. Úvod do psychologického škálování. Psychodiagnostické a didaktické testy, Bratislava: 1978.

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9.

ROSS, R. T. Optimal order in the method of paired comparisons. Journal of the Exp. Psychology, 25, 1939, 414-424.

WINSBERG, S., DE SOETE, G. A latent class approach to fitting the weighted Euclidean model, CLASCAL. Psychometrika, 58, 1993, 315-330.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand prokáže znalosti z probrané látky zkouškou. Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na pět otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Úspěšné vykonání zkoušky je klasifikováno hodnocením prospěl.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
17:30–18:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 17:30–18:15 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů