Specializovaná přednáška pro doktorandy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180SPHP2 zkouška 3 česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Jedná se o otevřený přednáškový rámec, jehož cílem je umožnit doktorandovi účast na specializovaném školení týkajícím se specificky širšího kontextu dizertační práce. Specializovanou přednášku může doktorandovi uložit oborová rada, anebo si ji uloží doktorand. Taková přednáška může probíhat na vlastní fakultě, ostatních fakultách, univerzitách, v kulturních nebo vědeckých institucích doma či v zahraničí.

Tematické okruhy:

Týkají se předmětu vlastního doktorského výzkumu tak, aby byla samotná tematika bádání viděna optikou širšího oborového či mezioborového diskursu.

Výsledky učení

Doktorand obhájí získané vědomosti před oborovou radou, a to zejména poukazem na souvislost nabytých znalostí s tématem své dizertační práce. Doktorand obhájí relevantnost absolvované přednášky především z pohledu zevrubné studijní sondy do speciálních aspektů vlastního dizertačního výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Jelikož se jedná o rámcový předmět, jehož konkrétní náplň je stanovena vždy nově ve vztahu ke konkrétním potřebám doktoranda, portfolio studijních materiálů je proměnlivé.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand vypracuje reflexi na absolvovanou přednášku / modul / seminář a doloží svou účast potvrzením od vyučujícího/lektora či pořádající instituce. Atestaci stvrzuje oborová rada.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů