Vědecko-výzkumné minimum

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
180VVMZT zkouška 6 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zdeněk OTČENÁŠEK

Obsah

Cíle výuky:

Cílem výuky je seznámit doktorandy s principy provádění vědeckého výzkumu, které uplatní při řešení svých dizertačních prací, a to jak při zaměření na výzkum empirický, tak umělecký. Účelem výuky je poskytnout metodické postupy, jak prakticky realizovat vědecký výzkum od jeho plánování až po publikování.

Shrnutí obsahu předmětu:

Předmět shrnuje základní informace o provádění empirických i uměleckých, kvantitativních i kvalitativních výzkumů využívajících jak experimenty, tak sběr dat. Je povinnou součástí výuky doktorandů oboru Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU, kde na něj navazuje předmět „Psychologická akustika - poslechové testy“. Je ale také určen všem dalším doktorandům AMU, jejichž téma dizertační práce vyžaduje použití empirických vědecko-výzkumných metod. Výuka je členěna do tematických okruhů potřebných k provádění vědeckého empirického nebo uměleckého výzkumu a k jeho následnému publikování.

Tematické okruhy:

Definice výzkumu (Frascati manuál); teoretický, empirický, umělecký výzkum; základní, aplikovaný výzkum, vývoj; vědecký přístup ke zkoumané problematice; specifika uměleckého výzkumu;

Postupy výzkumu; plánování výzkumu; výzkumné téma, výzkumné otázky; výzkumné strategie: kvalitativní a kvantitativní výzkum; hypotézy;

Preempirická fáze a tvoření hypotéz; řídící, teoretická a pracovní hypotéza; použití H0 a H1; síla testu hypotézy;

Empirické fáze výzkumu; experimenty; proměnné nezávislé, závislé, vnější; řešení vlivu vnějších proměnných;

Výzkumné projekty; zpracování výzkumných otázek; stimuly; respondenti; design a administrace výzkumu; získávání dat: dotazníky, rozhovory; formulace dotazů; vyhodnocení;

Jak studovat prameny; publikační fáze; osnova publikování: úvod, postup, sběr dat/ experiment/ teorie, výsledky, závěry, poděkování;

Citace literatury; důvody citací; formy odkazů; etika výzkumů s lidmi; publikační etika;

Proč přijmout či odmítnout článek do časopisu; časté chyby v návrhu a řešení výzkumných projektů;

Výsledky učení

Doktorand v tomto předmětu získá poznatky, které jsou potřebné pro odborné provádění vědeckého výzkumu a jeho publikování. Získané vědomosti mu umožní připravit a realizovat empirický nebo umělecký výzkum podle konkrétního zaměření problematiky dizertační práce. Vědomosti uplatní i při publikování výsledků výzkumu v odborných článcích nebo v dizertační práci.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MELKA, Alois. Základy experimentální psychoakustiky. Praha: AMU, 2005. ISBN 80-7331-043-0.

PUNCH, K. F. Úspěšný návrh výzkumu. Přel. J. Handl. Praha: Portál, 2008. ISBN 9788073674687.

Doporučená literatura:

FERJENČÍK, J. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-815-9.

GUILFORD, J. P. Psychometric methods. New York: Mcgraw Hill, 1954. ISBN 978-007-0251-298.

Hodnoticí metody a kritéria

Doktorand prokáže znalosti z probrané látky zkouškou. Zkouška má písemnou přípravnou část s následnou prezentací zpracovaných odpovědí v ústní části. Student odpovídá na pět otázek, které jsou zkoušejícím náhodně vybrány z tematických okruhů. Hodnocena je míra úplnosti a správnosti studentem prezentovaných odpovědí na problematiku jednotlivých otázek. Úspěšné vykonání zkoušky je klasifikováno hodnocením prospěl.

Poznámka

není

Rozvrh na akademický rok 2023/24:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 1040
Učebna KZT

(Lichenštejnský palác)
OTČENÁŠEK Z.
11:00–11:45
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Zdeněk OTČENÁŠEK
přednášková par. 1
Po 11:00–11:45 Zdeněk OTČENÁŠEK Učebna KZT
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů