Analýza hudebně teoretického textu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT1 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání praktických poznatků a zkušeností z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné. Vypěstování schopnosti analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnosti koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné muzikologické literatury.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Seminář. Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 1. ročníku bakalářského stupně studia. Seminář navazuje na přednášku „Hudební teorie, dějiny a systematika“. Výuka má v tomto semestru povahu prosemináře a je zaměřena zejména na seznámení posluchačů se základní metodologií odborné práce s hudebně teoretickým textem jak při jeho analytickém studiu tak při jeho vytváření. Výchozí tematický okruh: hudební teorie jako součást systematické muzikologie. Klasifikace hudebně teoretických textů.

Posluchači samostatně vypracují své první samostatné hudebně teoretické texty menšího rozsahu (2-3 strany) v počtu 4-5 za semestr. Semestrální práce je druhým předpokladem pro uzavření semestru zápočtem.

Doporučená nebo povinná literatura

Šimek, Dušan - Kubátová, Helena: Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc 2002Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. - Olomouc, Votobia 1997

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy.- Olomouc, Univerzita

Palackého 2001

RILM Abstracts - vybrané svazky

Základní lexikografická literatura (MGG, Grove, Slovník české hudební kultury,...)

Základní odborná periodika domácí i zahraniční

Adler, Quido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft. - in:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft I, 1885, s.5nn

Dušek, Bohumil: K některým aktuálním problémům hudební terminologie. - Živá

hudba VIII, Praha 1983.

Eggebrecht, Hans H.: Handbuch der musikalischen Terminologie. - Wiesbaden 1972.

Eggebrecht, Hans Heinrich: Studien zur musikalischen Terminologie. - Mainz 1955,

21968

Hába, Alois: Harmonické základy čtvrttónové soustavy. - Praha 1922

Hába, Alois: O psychologii tvoření, pohybové zákonitosti tónové a základech nového

hudebního slohu. - Praha 1925 (paralelně německy, Wien 1925)

Hába, Alois: Die harmonische Grundlagen des Vierteltonsystems. - Melos III, 1921, s.

201-209 (německy, anglicky, francouzsky)

Hába, Alois: Harmonické základy dvanáctitónového systému. Tématický a netématický

hudební sloh. - Tempo XVII,1938, s. 129-130, 141-143. Přetištěno in: Nové

cesty hudby (sborník), Praha 1964, s. 86-93

Hudební věda, 3. díly /kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka/.

Praha, SPN 1988

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad. - Praha, FFKU, 1929

Hutter, Josef: Harmonický princip. - Praha, ČAVU 1941

Janeček, Karel: Melodika. Praha, SNKLHU 1956.

Janeček, Karel: Poslání hudební teorie. in:Hudební rozhledy, roč. X., 1957, č. 22.

Jiránek, Jaroslav: Interdisziplinäre Beziehungen in der Musikwissenschaft. - In:

Systematische Musikwissenschaft I/2, Bratislava 1993, s. 128-130

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy.- Bratislava 1980

Terhardt, Ernst: Methodische Grundlagen der Musiktheorie. - In: Musicologica

Austriaca 6, 1986, s. 107-126

Theorie der Musik. Analyse und Deutung. Sborník, ed. Flolos, Constantin - Marx,

Hans Joachim - Petersen, Peter - Dömling, Wolfgang - Kreutzinger, Anette .

Tichý, Vladimír: Hudební teorie jako vědecká disciplina kontra hudební teorie jako

nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků. Živá

hudba - pedagog. řada, HAMU, Praha 1993.

Zaminer, Frieder (ed.): Über Musiktheorie. Referate der Arbeitstagung 1970 in Berlin.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování semestrální práce. Zápočet

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TR1-4033
Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)

(Tržiště 18, Praha 1)
PUDLÁK M.
14:25–15:10
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:25–15:10 Miroslav PUDLÁK Učebna 4033 (HAMU-Tržiště 18)
Tržiště 18, Praha 1
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů