Analýza hudebně teoretického textu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT1 zápočet 2 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří BEZDĚK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav PUDLÁK

Obsah

Seminář. Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v zimním semestru 1. ročníku bakalářského stupně studia. Seminář navazuje na přednášku „Hudební teorie, dějiny a systematika“. Výuka má v tomto semestru povahu prosemináře a je zaměřena zejména na seznámení posluchačů se základní metodologií odborné práce s hudebně teoretickým textem jak při jeho analytickém studiu tak při jeho vytváření. Výchozí tematický okruh: hudební teorie jako součást systematické muzikologie. Klasifikace hudebně teoretických textů.

Posluchači samostatně vypracují své první samostatné hudebně teoretické texty menšího rozsahu (2-3 strany) v počtu 4-5 za semestr. Semestrální práce je druhým předpokladem pro uzavření semestru zápočtem.

Výsledky učení

Získání praktických poznatků a zkušeností z práce s konkrétními hudebně teoretickými texty po ose časové i předmětné. Vypěstování schopnosti analytického a kritického pohledu na již existující hudebně teoretické texty všech kategorií a ve světle získaných poznatků a zkušeností i schopnosti koncipování vlastních hudebně teoretických textů od semestrálních prací až k bakalářským, magisterským eventuálně doktorským spisům. Posluchači se postupně seznámí s reprezentativním souborem odborné muzikologické literatury.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Šimek, Dušan - Kubátová, Helena: Od abstraktu do závěrečné práce. Olomouc 2002Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci. - Olomouc, Votobia 1997

Fukač, Jiří - Poledňák, Ivan: Úvod do studia hudební vědy.- Olomouc, Univerzita

Palackého 2001

RILM Abstracts - vybrané svazky

Základní lexikografická literatura (MGG, Grove, Slovník české hudební kultury,...)

Základní odborná periodika domácí i zahraniční

Adler, Quido: Umfang, Methode und Ziel der Musikwissenschaft. - in:

Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft I, 1885, s.5nn

Dušek, Bohumil: K některým aktuálním problémům hudební terminologie. - Živá

hudba VIII, Praha 1983.

Eggebrecht, Hans H.: Handbuch der musikalischen Terminologie. - Wiesbaden 1972.

Eggebrecht, Hans Heinrich: Studien zur musikalischen Terminologie. - Mainz 1955,

21968

Hába, Alois: Harmonické základy čtvrttónové soustavy. - Praha 1922

Hába, Alois: O psychologii tvoření, pohybové zákonitosti tónové a základech nového

hudebního slohu. - Praha 1925 (paralelně německy, Wien 1925)

Hába, Alois: Die harmonische Grundlagen des Vierteltonsystems. - Melos III, 1921, s.

201-209 (německy, anglicky, francouzsky)

Hába, Alois: Harmonické základy dvanáctitónového systému. Tématický a netématický

hudební sloh. - Tempo XVII,1938, s. 129-130, 141-143. Přetištěno in: Nové

cesty hudby (sborník), Praha 1964, s. 86-93

Hudební věda, 3. díly /kolektiv autorů za vědecké redakce V. Lébla a I. Poledňáka/.

Praha, SPN 1988

Hutter, Josef: Melodický princip stupnicových řad. - Praha, FFKU, 1929

Hutter, Josef: Harmonický princip. - Praha, ČAVU 1941

Janeček, Karel: Melodika. Praha, SNKLHU 1956.

Janeček, Karel: Poslání hudební teorie. in:Hudební rozhledy, roč. X., 1957, č. 22.

Jiránek, Jaroslav: Interdisziplinäre Beziehungen in der Musikwissenschaft. - In:

Systematische Musikwissenschaft I/2, Bratislava 1993, s. 128-130

Kresánek, Jozef: Úvod do systematiky hudobnej vedy.- Bratislava 1980

Terhardt, Ernst: Methodische Grundlagen der Musiktheorie. - In: Musicologica

Austriaca 6, 1986, s. 107-126

Theorie der Musik. Analyse und Deutung. Sborník, ed. Flolos, Constantin - Marx,

Hans Joachim - Petersen, Peter - Dömling, Wolfgang - Kreutzinger, Anette .

Tichý, Vladimír: Hudební teorie jako vědecká disciplina kontra hudební teorie jako

nepominutelná součást odborného vybavení praktických hudebníků. Živá

hudba - pedagog. řada, HAMU, Praha 1993.

Zaminer, Frieder (ed.): Über Musiktheorie. Referate der Arbeitstagung 1970 in Berlin.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování semestrální práce. Zápočet

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů