Analýza hudebně teoretického textu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186AHT2 Z 2 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Bezprostřední návaznost na předmět Analýza hudebně teoretického textu 1. Posluchači se aktivně seznámí s dalším souborem muzikologické literatury, která má postupně pokrýt všechny hlavní obory systematické i historické muzikologie.

Forma studia

Seminář s výstupy jednotlivých posluchačů a následnou odbornou diskusí.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Analýza hudebně teoretického textu 1. Další požadavky pro zapsání tohoto předmětu nejsou.

Obsah kurzu

Povinný předmět pro studijní obor Hudební teorie. Vyučuje se 1 hodinu týdně v letním semestru 1. ročníku bakalářského stupně. Návaznostna přednášku „Hudební teorie, dějiny a systematika“. Ukončeno zápočtem na konci semestru na základě ročníkové písemné práce. Obsahově navazuje na předmět Analýza hudebně teoretického textu 1. Druhý semestr studia je zaměřen na čtení a analýzu hudebně teoretických prací drobnějšího rozsahu, především statí a krátkých studií zaměřených na řešení jednoho dílčího problému. Druhý tematický okruh: vlastní hudebně teoretické texty (seminární, ročníková práce).

Doporučená nebo povinná literatura

Burde, Wolfgang: Igor Stravinskys Annäherung an die Reihentechnik.- Mitteilungen

der Paul Sacher Stiftung, No.4, April 1994, s.18- 21

Burlas, Ladislav: Hudobná teória a súčasnosť. - Bratislava, Tatran 1978

Dušek, Bohumil: Několik úvah nad českými harmonickými systémy. - Hudební věda I,

1964, č.3, s. 450-461

Franěk, Marek: Rozlišování změny tempa. Přehled současných hudebně

psychologických poznatků. - Hudební věda XXXV, 1998, č.2, s. 175-186

Hába, Alois: Souměrnost evropského tónového systému. - Rytmus IX, 1943/44, s. 80-

  1. (Přetištěno ve sborníku „Hudba národů“, Praha 1947)

Helfert, Vladimír: Česká moderní hudba. - Olomouc, Index 1936, reprint in: Vladimír

Helfert. Vybrané studie I, Praha, Rditio Supraphon 1970, s.163-312

Hutter, Josef: Hudební myšlení. Od pravýkřiku k vícehlasu. - Praha, V.Tomsa 1943

Cholopov, Jurij N.: Über Weberns Begriffssystem der Formenlehre. - Mitteilungen der

Paul Sacher Stiftung, No.5, Januar 1992, s.27-30

Janeček, Karel: Tvorba a tvůrci. Úvahy, eseje, studie. - Praha, Panton 1968

Lébl, Vladimír: Májová symfonie Vítězslava Nováka. Hudební rozhledy 1955, s. 390-

96

Risinger, Karel: Nástin obecného hudebního funkčního systému rozšířené tonality.

Praha 1957 (Knižnice Hudebních rozhledů)

Risinger, Karel: Základní harmonické funkce v soudobé hudbě. - Praha 1958

Risinger, Karel: O povaze hudební teorie (její předmět, vztah k ostatním vědám a k

hudbě). Hudební věda 1961, č. 1.

Risinger, Karel: Vůdčí osobnosti české moderní hudební teorie. Praha, SHV 1963.

Risinger, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě.-Praha,

Panton 1969

Risinger, Karel: Intervalový mikrokosmos. - Praha 1971

Risinger, Karel: Nauka o harmonii 20. století. - Praha, Editio Supraphon 1978

Risinger, Karel: Nauka o kontrapunktu 20. století. - Praha, Panton 1984

Risinger, Karel: Nauka o hudební tektonice 20. století. 2 díly. - Praha HAMU, 1998

Rogers, Lynne: Varied Repetition and Stravinsky´s Compositional Process.-

Mitteilungen der Paul Sacher Stiftung, No. 4, April 1994, s. 22-26

Sychra, Antonín: O novou estetiku hudebních forem. Hudební rozhledy I, 1948/49, s.

17-18

Tichý, Vladimír: Tektonická úloha kinetiky v Českých tancích Bedřicha Smetany.-

Hudební věda XXXIII, 1996, č.1, s. 40-50

Zenkl, Luděk: Temperované a čisté ladění v evropské hudbě 19. a 20. století. Praha,

SPN 1971.

Zich, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha, Supraphon 1975, 2Editio

Supraphon 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v semináři se zadanými referáty, aktivní účast v diskusi, vypracování ročníkové práce. Zápočet

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů